EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АПРОБАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Г. Л. Норд

Назад

УДК: 336:658

Г. Л. Норд

АПРОБАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Анотація

Статтю присвячено результатам апробації механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами. Дослідження проведено на прикладі підприємства деревообробної галузі Житомирської області, яке ефективно розвивається, а саме Коростенський завод МДФ. Було проведено аналіз розвитку та результативності діяльності, інформаційне забезпечення якого сформоване через систему бухгалтерської звітності. Здійснено розрахунок ряду економічних показників, які розраховуються на основі даних у розрізі видів господарської діяльності: операційна, фінансова, інвестиційна. Здійснено оцінку руху грошових коштів Коростенського заводу МДФ. Важливим є здійснення аналітичної роботи на підприємстві в напрямку аналізу фінансових результатів, у наслідок чого було здійснено оцінку динаміки та структури основних показників фінансових результатів. Здійснено розрахунок інтегрального показника економічного потенціалу ПАТ "Коростенський завод МДФ", а також здійснено факторний аналіз економічного потенціалу з метою виявлення впливу різних факторів: виробничого, кадрового, маркетингового та фінансового потенціалів на його загальну величину.

G. Nord

APPROBATION OF MECHANISM FORMING ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

Summary

This article is devoted to the results of approbation of the mechanism of formation of the accounting and analytical system of management of financial results. The research was conducted on the example of the enterprise of the woodworking industry of Zhytomyr region, which is developing effectively, namely the Korosten MDF plant. An analysis of the development and performance of the activity, the information support of which was formed through the system of financial statements, was conducted. Calculation of a number of economic indicators, which are calculated on the basis of data in terms of types of economic activity: operational, financial, investment. An estimation of cash flow of the Korosten Plant of MDF was carried out. It is important to carry out analytical work at the enterprise in the direction of analysis of financial results, as a result of which the evaluation of the dynamics and structure of the main indicators of financial results. The calculation of the integral index of economic potential of PJSC "Korosten Plant MDF" was carried out, as well as a factor analysis of the economic potential in order to identify the influence of various factors: production, personnel, marketing and financial potentials on its overall magnitude.

№ 12 2018, стор. 34 - 41

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

Г. Л. Норд

к. е. н., професор б.в.з., директор, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили

G. Nord

Ph.D. in Economics, Professor b.v., Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Норд Г. Л. Апробація механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами. Агросвіт. 2018. № 12. С. 34–41.

Nord, G. (2018), “Approbation of mechanism forming accounting and analytical system of financial results management”, Agrosvit, vol. 12, pp. 34–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.