EnglishНа русском

АПРОБАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Г. Л. Норд

УДК: 336:658

Г. Л. Норд

к. е. н., професор б.в.з., директор, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили

АПРОБАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

G. Nord

Ph.D. in Economics, Professor b.v., Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

APPROBATION OF MECHANISM FORMING ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF FINANCIAL RESULTS MANAGEMENT

Статтю присвячено результатам апробації механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами. Дослідження проведено на прикладі підприємства деревообробної галузі Житомирської області, яке ефективно розвивається, а саме Коростенський завод МДФ. Було проведено аналіз розвитку та результативності діяльності, інформаційне забезпечення якого сформоване через систему бухгалтерської звітності. Здійснено розрахунок ряду економічних показників, які розраховуються на основі даних у розрізі видів господарської діяльності: операційна, фінансова, інвестиційна. Здійснено оцінку руху грошових коштів Коростенського заводу МДФ. Важливим є здійснення аналітичної роботи на підприємстві в напрямку аналізу фінансових результатів, у наслідок чого було здійснено оцінку динаміки та структури основних показників фінансових результатів. Здійснено розрахунок інтегрального показника економічного потенціалу ПАТ "Коростенський завод МДФ", а також здійснено факторний аналіз економічного потенціалу з метою виявлення впливу різних факторів: виробничого, кадрового, маркетингового та фінансового потенціалів на його загальну величину.

This article is devoted to the results of approbation of the mechanism of formation of the accounting and analytical system of management of financial results. The research was conducted on the example of the enterprise of the woodworking industry of Zhytomyr region, which is developing effectively, namely the Korosten MDF plant. An analysis of the development and performance of the activity, the information support of which was formed through the system of financial statements, was conducted. Calculation of a number of economic indicators, which are calculated on the basis of data in terms of types of economic activity: operational, financial, investment. An estimation of cash flow of the Korosten Plant of MDF was carried out. It is important to carry out analytical work at the enterprise in the direction of analysis of financial results, as a result of which the evaluation of the dynamics and structure of the main indicators of financial results. The calculation of the integral index of economic potential of PJSC "Korosten Plant MDF" was carried out, as well as a factor analysis of the economic potential in order to identify the influence of various factors: production, personnel, marketing and financial potentials on its overall magnitude.

№ 12 2018, стор. 34 - 41

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет