EnglishНа русском

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н. І. Кравчук, В. М. Ходаківський, М. А. Місевич

УДК: 338.322:631.147

Н. І. Кравчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Kravchuk

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF BIOENERGY ALTERNATIVES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

У статті обгрунтовано та проведено аналіз концептуальних основ та існуючих перспектив щодо можливостей біоенергетичного забезпечення в контексті економічного розвитку сільськогосподарських підприємств України загалом та Житомирської області зокрема. Обгрунтовано доцільність та необхідність розвитку біоенергетичного виробництва сільськогосподарської продукції як інноваційного та високорентабельного напряму аграрного бізнесу. Проведено аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів господарювання сільськогосподарських підприємств на перспективи альтернативного біоенергетичного забезпечення регіону. Виділено стратегічні напрями поліпшення біоенергетичної системи виробництва та реалізації продукції, а також факторів, котрі її обмежують. Вказано на необхідність докорінної перебудови існуючої системи біоенергетичного забезпечення країни в контексті розробки та залучення ефективних державних та регіональних програм. Окреслено перспективи розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах та умови їх досягнення.

The article substantiates and analyzes conceptual foundations and practical recommendations concerning the current state of investment attractiveness of organic production in agricultural enterprises of Ukraine. The expediency and necessity of the development of organic production of agricultural products as an innovative and highly profitable direction of agrarian business is substantiated. The analysis of influence of external and internal factors of management of agricultural enterprises on the prospects of alternative investment support of organic production is carried out. The strategic directions of improvement of the investment climate of the system of production and sale of organic products and the factors that limit it are highlighted. The necessity of radical restructuring of the existing system of investment support for the production of organic products in the context of development and attraction of effective state and regional programs is indicated. The prospects for the development of organic products in agricultural enterprises and the conditions for their achievement are outlined.

№ 12 2018, стор. 20 - 26

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет