EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

INSTITUTIONAL ASPECTS OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPMENT
M. Odnorog

Назад

УДК: 330.341.1/.2

M. Odnorog

INSTITUTIONAL ASPECTS OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPMENT

Summary

Determined by that innovative activity is characterized by a high degree of uncertainty and risk, so the important principles of development of the financial infrastructure is the diversity of funding sources, flexibility and adaptability to the environment is rapidly changing. Depending on the characteristics of the innovation process generating conditions for the mutual influence of innovation cycles and capital in the process of creating innovation. The necessary conditions are: optimum use of available funds, reduction in the duration of the innovation cycle, the allocation of capital in the phases of the innovation cycle with the purpose of risk sharing. It is shown that the institutional conditions for the development of the national innovation system will require significant changes in order to increase the activity of economic actors in relation to innovation. The main components of the institutional infrastructure of the national innovation system is the financial, personnel, legal, industrial-technological, information, consulting, and sales. Extensive financial component of the infrastructure of the national innovation system will contribute to its progressive development under the condition of smooth functioning of all subjects. A necessary condition for achieving high and stable rates of innovative development of national economy is to increase the share of mixed capital in the implementation of the innovation process. Institutional conditions for the development of the national innovation system, reflecting the organizational and economic relations of the subjects of innovative activities, stimulate innovative activity and is one of the most important tools of modernization of the economy.

М. А. Однорог

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Визначено, що інноваційна діяльність характеризується високим ступенем невизначеності і ризику, тому важливими принципами розвитку фінансової інфраструктури є різноманітність джерел фінансування, гнучкість і адаптованість до середовища, що швидко змінюється. Залежно від особливостей інноваційного процесу формуються умови для взаємного впливу інноваційних циклів і капіталу в процесі створення інновацій. При цьому необхідними умовами є: оптимальне використання наявних коштів, скорочення тривалості інноваційного циклу, розподіл капіталу за фазами інноваційного циклу з метою розділення ризику. Показано, що інституціональні умови розвитку національної інноваційної системи потребують суттєвих змін з метою збільшення активності економічних суб'єктів стосовно інноваційної діяльності. Основними складовими інституціональної інфраструктури національної інноваційної системи є фінансова, кадрова, правова, виробничо-технологічна, інформаційна, консалтингова, збутова. Розгалужена фінансова складова інфраструктури національної інноваційної системи сприятиме її поступальному розвитку за умови безперебійного функціонування всіх суб'єктів. Необхідною умовою досягнення високих і стабільних темпів інноваційного розвитку національної економіки є підвищення частки змішаного капіталу в реалізації інноваційного процесу. Інституціональні умови розвитку національної інноваційної системи, що відображають організаційно-економічні відносини суб'єктів інноваційної діяльності, стимулюють інноваційну активність і є одним із найважливіших інструментів модернізації економіки країни.

№ 12 2018, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Doctoral student Department of theory of Economics and Finance, Scientific-research financial Institute State educational-scientific institution "Academy of financial management"

М. А. Однорог

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

Як цитувати статтю

Однорог, М. А. (2018), “Institutional aspects of national innovative system development”, Agrosvit, vol. 12, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.