EnglishНа русском

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ"
Д. М. Утеченко

УДК: 331.101.262

Д. М. Утеченко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ"

D. Utechenko

graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"

Дослідженням встановлено, що іноземні вчені значну увагу приділяють визначенню суті людського капіталу в цілому. Так, частина із вчених дотримуються думки, що людський капітал — це формування людини в домашніх умовах, у школі, на роботі, при самоосвіті, інші — наполягають на сукупності здібностей, які досягаються у процесі навчання і досвіду, тобто набуті в той же час, людський капітал трактується ними також як сукупність фізичних та духовних здібностей людини, що дозволяють їй, як носієві, отримувати свій дохід. Розвиток людського капіталу, на їхню думку, зумовлює зростання доходів людей, фірм і суспільства, розвитку технологічного прогресу, виникнення нових мотивів у діяльності, підвищення темпів економічного зростання тощо.
Дослідженням встановлено, що серед науковців переважає функціонально-структурне визначення людського капіталу. Встановлено, що основними складовими людського капіталу є: сукупність продуктивних здібностей, особистих рис, мотивацій та інвестицій індивіда.
На нашу думку, людський капітал доцільно трактувати як вартість, авансовану та втілену у запасі не уречевлених форм продуктивних здібностей індивіда: знань, інформації, досвіду, навичок, мотивацій та здоров'я, які мають властивість приносити більший дохід.
Узагальнивши дослідження щодо економічної сутності людського капіталу індивіда, вважаємо, що людський капітал у сучасних умовах — це вартість, авансована і втілена у вигляді запасу не уречевлених форм продуктивних здібностей індивіда: здоров'я, інформації, знань, таланту, досвіду, навичок, мотивацій і мобільності, які приносять вищий дохід індивіду у вигляді заробітної плати, прибутку, ренти чи позичкового процента.

The study found that foreign scientists pay considerable attention to determining the essence of human capital in general. Thus, some scientists hold the view that human capital is the formation of a person at home, at school, at work, while self-education, while others insist on the totality of abilities that are achieved in the process of learning and experience, that is, acquired at the same time , human capital is interpreted by them as well as a set of physical and spiritual abilities of a person, allowing it, as a carrier, to receive its income. The development of human capital, in their opinion, causes an increase in the incomes of people, firms and society, the development of technological progress, the emergence of new motives in activities, the growth of economic growth, and the like.
The research established that among the scientists the functional and structural definition of human capital prevails. It is established that the main components of human capital are: a set of productive abilities, personal qualities, motivations and investments of the individual.
In our opinion, it is reasonable to interpret human capital as a value advanced and embodied in a stock of unrealized forms of a person's productive abilities: knowledge, information, experience, skills, motivations and health, which have the property of bringing in more income.
Generalizedthe research on the economic essence of the individual's human capital, we believe that human capital in modern conditions is a value advanced and embodied in the form of stocks of unrealized forms of the individual's productive capacities: health, information, knowledge, talent, experience, skills, motivation and mobility, which bring a high income to the individual in the form of wages, profits, rents or interest.

№ 11 2018, стор. 68 - 72

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет