EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ"
Д. М. Утеченко

Назад

УДК: 331.101.262

Д. М. Утеченко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Анотація

Дослідженням встановлено, що іноземні вчені значну увагу приділяють визначенню суті людського капіталу в цілому. Так, частина із вчених дотримуються думки, що людський капітал — це формування людини в домашніх умовах, у школі, на роботі, при самоосвіті, інші — наполягають на сукупності здібностей, які досягаються у процесі навчання і досвіду, тобто набуті в той же час, людський капітал трактується ними також як сукупність фізичних та духовних здібностей людини, що дозволяють їй, як носієві, отримувати свій дохід. Розвиток людського капіталу, на їхню думку, зумовлює зростання доходів людей, фірм і суспільства, розвитку технологічного прогресу, виникнення нових мотивів у діяльності, підвищення темпів економічного зростання тощо.
Дослідженням встановлено, що серед науковців переважає функціонально-структурне визначення людського капіталу. Встановлено, що основними складовими людського капіталу є: сукупність продуктивних здібностей, особистих рис, мотивацій та інвестицій індивіда.
На нашу думку, людський капітал доцільно трактувати як вартість, авансовану та втілену у запасі не уречевлених форм продуктивних здібностей індивіда: знань, інформації, досвіду, навичок, мотивацій та здоров'я, які мають властивість приносити більший дохід.
Узагальнивши дослідження щодо економічної сутності людського капіталу індивіда, вважаємо, що людський капітал у сучасних умовах — це вартість, авансована і втілена у вигляді запасу не уречевлених форм продуктивних здібностей індивіда: здоров'я, інформації, знань, таланту, досвіду, навичок, мотивацій і мобільності, які приносять вищий дохід індивіду у вигляді заробітної плати, прибутку, ренти чи позичкового процента.

D. Utechenko

METHODICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"

Summary

The study found that foreign scientists pay considerable attention to determining the essence of human capital in general. Thus, some scientists hold the view that human capital is the formation of a person at home, at school, at work, while self-education, while others insist on the totality of abilities that are achieved in the process of learning and experience, that is, acquired at the same time , human capital is interpreted by them as well as a set of physical and spiritual abilities of a person, allowing it, as a carrier, to receive its income. The development of human capital, in their opinion, causes an increase in the incomes of people, firms and society, the development of technological progress, the emergence of new motives in activities, the growth of economic growth, and the like.
The research established that among the scientists the functional and structural definition of human capital prevails. It is established that the main components of human capital are: a set of productive abilities, personal qualities, motivations and investments of the individual.
In our opinion, it is reasonable to interpret human capital as a value advanced and embodied in a stock of unrealized forms of a person's productive abilities: knowledge, information, experience, skills, motivations and health, which have the property of bringing in more income.
Generalizedthe research on the economic essence of the individual's human capital, we believe that human capital in modern conditions is a value advanced and embodied in the form of stocks of unrealized forms of the individual's productive capacities: health, information, knowledge, talent, experience, skills, motivation and mobility, which bring a high income to the individual in the form of wages, profits, rents or interest.

№ 11 2018, стор. 68 - 72

Кількість переглядів: 1188

Відомості про авторів

Д. М. Утеченко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

D. Utechenko

graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Утеченко Д. М. Методичні підходи до трактування поняття "людський капітал". Агросвіт. 2018. № 11. С. 68–72.

Utechenko, D. (2018), “Methodical approaches to the interpretation of the concept of "human capital"”, Agrosvit, vol. 11, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.