EnglishНа русском

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ПІРАМІДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
В. П. Голівер

УДК: 65.011.46

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ ПІРАМІДИ ЕФЕКТИВНОСТІ

V. Holiver

postgraduate student, SHEE "Krivorozhskiy national university", Kriviy Rig

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE EXECUTIVE BODY ACTIVITY EFFICIENCY USING EFFICIENCY PYRAMID CONCEPT

У статті наголошено, що існуючі на сьогодні методики оцінки ефективності управління можуть бути використані для оцінки ефективності діяльності виконавчого органу. Формування методики кількісної оцінки ефективності діяльності виконавчого органу здійснено з використанням піраміди ефективності К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча (Richard L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross), основною концепцією якої є зв'язок клієнтоорієнтованої корпоративної стратегії з фінансовими показниками, доповненими декількома ключовими операційними показниками. Удосконалено піраміду ефективності К. МакНейра (C.J. McNair), Р. Ланча (Richard L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross). Виділено операційний, загально-економічний та ринково-фінансовий рівні піраміди. Обгрунтовано набір показників для кожного рівня піраміди. Розроблено моделі оцінки ефективності на кожному рівні піраміди. Ці моделі інтегровано у загальний показник ефективності. Розроблено шкалу інтерпретації результатів оцінки у часі і просторі.

The article emphasizes that the existing methods of management effectiveness assessing can be used to assess the effectiveness of the executive body. Formation of the method of the efficiency executive body quantitative evaluation was carried out using the performance pyramid by C.J. McNair, Richard L. Lunch and Kelvin F. Cross, a client-oriented corporate strategy with financial indicators, complemented by several key operating indicators. Improved performance pyramid by C.J. McNair, Richard L. Lunch and Kelvin F. Cross. Allocated operational, general economic and market-financial levels of the pyramid. The set of indicators for each level of the pyramid is substantiated. Models of efficiency estimation at each level of the pyramid are developed. These models are integrated into the overall performance metric. The scale of evaluation results interpretation in time and space is developed.

№ 11 2018, стор. 60 - 67

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет