EnglishНа русском

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Я. В. Бахарєва

УДК: 004:336.717

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Yа. Baharevа

assistant, Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University

MOBILE BANKING AS A PERSPECTIVE DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF BANKING INFORMATION SYSTEMS

У статті досліджено сучасний стан вітчизняного та світового ринків мобільного банкінгу, окреслено основні тенденції, що склалися на ньому. Надано узагальнюючу характеристику користувачів мобільного банкінгу за різними критеріями. Здійснено огляд сучасних популярних технологій для мобільного банкінгу, які застосовуються в світовій банківській практиці. Визначено основні напрями розвитку вітчизняного ринку мобільних додатків у сфері банківських послуг. Досліджено світові тенденції розвитку такого виду послуг, що створюють нові можливості для подальшого розвитку мобільного банкінгу в Україні. Здійснено порівняльну характеристику послуг мобільного банкінгу, які надаються провідними вітчизняними банками. Автором зроблено висновки щодо існуючих на сьогодні перешкод для активізації мобільного банкінгу в Україні.

The article examines the current state of the domestic market of mobile-banking and identifies the main trends on it. The generalizing characteristic of mobile banking users is given by different criteria. The review of modern popular technologies for mobile banking, which are applied in the world banking practice, is carried out. The basic directions of development of the domestic market of mobile applications in the sphere of banking services are determined. The world trends in the development of this type of services are explored, which create new opportunities for the further development of mobile banking in Ukraine. A comparative analysis of mobile banking services provided by leading domestic banks is carried out.
The author made conclusions about the obstacles that exist for today to activate mobile banking in Ukraine.

№ 11 2018, стор. 48 - 54

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет