EnglishНа русском

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Л. І. Федоришина, А. О. Цуркан

УДК: 330.338

Л. І. Федоришина

к. і. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

L. Fedorishina

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Analysis and Statistics, Vinnitsa National Agrarian University

A. Tsurkan

student of Vinnytsia National Agrarian University

IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF A COMMERCIAL BANK BORROWER

Статтю присвячено дослідженню методичних прийомів для оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного банку в умовах нестабільності зовнішнього середовища і розробці механізму оцінки кредитоспроможності позичальника як напряму запобігання зростанню проблемної заборгованості. Визначено співвідношення періодів оцінки фінансового стану позичальника та його фінансової звітності. Розглянуто методику розрахунку основних показників фінансового стану, що визначені для оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного банку.
У статті розроблено авторську методику оцінки кредитоспроможності банку для юридичних осіб-позичальників, яка безпосередньо стосується підприємств малого і середнього бізнесу, а також корпоративного сектору економіки. Зазначено, що особливість цієї методики полягає в тому, що вона розроблена окремо для підприємств малого і середнього бізнесу, а також корпоративного сектору економіки, але базується на спільному методологічному підході. Удосконалено алгоритм визначення класу надійності позичальника банку для клієнтів малого та середнього бізнесу.
Обгрунтовано визначення класу надійності позичальника за якісними показниками його діяльності, для прийняття кредитних рішень банком.
Визначено фактори, які впливають на наявність кредитного ризику, що обумовлюють вибір банком спеціальних критеріїв, котрі допомагають визначити ступінь надійності потенціального позичальника з точки зору виконання ним своїх зобов'язань, тобто його кредитоспроможність. Зазначено необхідність скорочення обсягів проблемної заборгованості, яка вимагає формування адекватного механізму оцінки кредитоспроможності позичальника та запропоновано удосконалені методичні прийоми для проведення аналізу, які сприятимуть підвищенню ефективності кредитних відносин між банком і позичальником.

The article investigates methodological approaches to assess the creditworthiness of borrowers of commercial banks in an unstable environment and development assessment mechanism as the borrower directly prevent the growth of bad debts. The relationship between the periods of evaluation of the financial condition of the borrower and its financial statements is determined. The method of calculation of the main indicators of the financial state, determined for the assessment of the creditworthiness of commercial bank borrowers, is considered.
he article develops author's methodology for assessing the bank's creditworthiness for legal entities — borrowers, which directly concerns small and medium-sized enterprises, as well as the corporate sector of the economy. It is noted that the feature of this technique is that it is developed separately for small and medium enterprises, as well as the corporate sector of the economy, but is based on a common methodological approach. The algorithm for determining the reliability class of the bank borrower for small and medium business customers has been improved.
The definition of the reliability class of the borrower on qualitative indicators of its activity, for acceptance of credit decisions by the bank is substantiated.
The factors that influence the presence of credit risk are determined, first of all, which determine the selection by the bank of special criteria, which help to determine the degree of reliability of the potential borrower in terms of fulfilling his obligations, that is, his creditworthiness. The necessity of reducing the amount of problem debt, which requires the formation of an adequate mechanism for assessing the borrower's creditworthiness, is proposed, and advanced methodological techniques for conducting analyzes that will contribute to increasing the efficiency of credit relations between the bank and the borrower.

№ 11 2018, стор. 39 - 42

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет