EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Л. І. Федоришина, А. О. Цуркан

Назад

УДК: 330.338

Л. І. Федоришина, А. О. Цуркан

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню методичних прийомів для оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного банку в умовах нестабільності зовнішнього середовища і розробці механізму оцінки кредитоспроможності позичальника як напряму запобігання зростанню проблемної заборгованості. Визначено співвідношення періодів оцінки фінансового стану позичальника та його фінансової звітності. Розглянуто методику розрахунку основних показників фінансового стану, що визначені для оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного банку.
У статті розроблено авторську методику оцінки кредитоспроможності банку для юридичних осіб-позичальників, яка безпосередньо стосується підприємств малого і середнього бізнесу, а також корпоративного сектору економіки. Зазначено, що особливість цієї методики полягає в тому, що вона розроблена окремо для підприємств малого і середнього бізнесу, а також корпоративного сектору економіки, але базується на спільному методологічному підході. Удосконалено алгоритм визначення класу надійності позичальника банку для клієнтів малого та середнього бізнесу.
Обгрунтовано визначення класу надійності позичальника за якісними показниками його діяльності, для прийняття кредитних рішень банком.
Визначено фактори, які впливають на наявність кредитного ризику, що обумовлюють вибір банком спеціальних критеріїв, котрі допомагають визначити ступінь надійності потенціального позичальника з точки зору виконання ним своїх зобов'язань, тобто його кредитоспроможність. Зазначено необхідність скорочення обсягів проблемної заборгованості, яка вимагає формування адекватного механізму оцінки кредитоспроможності позичальника та запропоновано удосконалені методичні прийоми для проведення аналізу, які сприятимуть підвищенню ефективності кредитних відносин між банком і позичальником.

L. Fedorishina, A. Tsurkan

IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF A COMMERCIAL BANK BORROWER

Summary

The article investigates methodological approaches to assess the creditworthiness of borrowers of commercial banks in an unstable environment and development assessment mechanism as the borrower directly prevent the growth of bad debts. The relationship between the periods of evaluation of the financial condition of the borrower and its financial statements is determined. The method of calculation of the main indicators of the financial state, determined for the assessment of the creditworthiness of commercial bank borrowers, is considered.
he article develops author's methodology for assessing the bank's creditworthiness for legal entities — borrowers, which directly concerns small and medium-sized enterprises, as well as the corporate sector of the economy. It is noted that the feature of this technique is that it is developed separately for small and medium enterprises, as well as the corporate sector of the economy, but is based on a common methodological approach. The algorithm for determining the reliability class of the bank borrower for small and medium business customers has been improved.
The definition of the reliability class of the borrower on qualitative indicators of its activity, for acceptance of credit decisions by the bank is substantiated.
The factors that influence the presence of credit risk are determined, first of all, which determine the selection by the bank of special criteria, which help to determine the degree of reliability of the potential borrower in terms of fulfilling his obligations, that is, his creditworthiness. The necessity of reducing the amount of problem debt, which requires the formation of an adequate mechanism for assessing the borrower's creditworthiness, is proposed, and advanced methodological techniques for conducting analyzes that will contribute to increasing the efficiency of credit relations between the bank and the borrower.

№ 11 2018, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 1606

Відомості про авторів

Л. І. Федоришина

к. і. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

L. Fedorishina

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Analysis and Statistics, Vinnitsa National Agrarian University


А. О. Цуркан

студентка, Вінницький національний аграрний університет

A. Tsurkan

student of Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Федоришина Л. І., Цуркан А. О. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку. Агросвіт. 2018. № 11. С. 39–42.

Fedorishina, L. and Tsurkan, A. (2018), “Improving methodological approaches to assessing the creditworthiness of a commercial bank borrower”, Agrosvit, vol. 11, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.