EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК
А. М. Прощаликіна, Т. С. Петренко

Назад

УДК: 339.166.82

А. М. Прощаликіна, Т. С. Петренко

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК

Анотація

Проаналізовано структуру зовнішньої торгівлі продукцією АПК України, визначено сильні сторони та проблеми реалізації потенціалу виробництва цієї продукції на світовому ринку. Показано, що у структурі торгівлі переважає сировинний експорт, який залежить від глобальних кон'юнктурних коливань. Визначено конкурентоспроможні напрями розвитку виробничого потенціалу у сільському господарстві України, що посилять позиції на зовнішніх ринках. Перспективи посилення позицій на зовнішніх ринках пов'язані із інтенсифікацією виробництва на основі сучасних технологій; виробництвом та розподілом продукції сільського господарства, що враховує баланс інтересів економічних суб'єктів; пошук і освоєння конкурентоспроможних ніш продукції АПК (зокрема, органічної продукції); покращення системи збуту продукції; вдосконаленням цінової політики; формуванням і розвитком системи сертифікації; вдосконалення системи управління АПК та фінансової підтримки виробників.

A. Proshchalykina, T. Petrenko

UKRAINE'S PLACE IN THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

The structure of foreign trade of Ukraine's agricultural products is analyzed. Strengths and problems of production potential realization of these products are determined on the world market. It is shown that in the structure of trade raw material exports prevail, which depends on global market fluctuations. The competitive directions of production potential development in agriculture in Ukraine are determined, which will strengthen the positions on foreign markets. Prospects for strengthening positions in foreign markets are connected with the intensification of production on the basis of modern technologies; production and distribution of agricultural products, taking into account the balance of interests of economic entities; search and development of competitive niche of agricultural products (in particular, organic products); improvement of sales system; formation and development of the certification system; improvement price policy; improvement of the management system of agroindustrial complex and financial support of producers.

№ 11 2018, стор. 22 - 26

Кількість переглядів: 1392

Відомості про авторів

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

A. Proshchalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine


Т. С. Петренко

студентка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

T. Petrenko

Student, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

Як цитувати статтю

Прощаликіна А. М., Петренко Т. С. Місце України на світовому ринку продукції апк. Агросвіт. 2018. № 11. С. 22–26.

Proshchalykina, A. and Petrenko, T. (2018), “Ukraine's place in the world market of agricultural products”, Agrosvit, vol. 11, pp. 22–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.