EnglishНа русском

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК
А. М. Прощаликіна, Т. С. Петренко

УДК: 339.166.82

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Т. С. Петренко

студентка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК

A. Proshchalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

T. Petrenko

Student, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

UKRAINE'S PLACE IN THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Проаналізовано структуру зовнішньої торгівлі продукцією АПК України, визначено сильні сторони та проблеми реалізації потенціалу виробництва цієї продукції на світовому ринку. Показано, що у структурі торгівлі переважає сировинний експорт, який залежить від глобальних кон'юнктурних коливань. Визначено конкурентоспроможні напрями розвитку виробничого потенціалу у сільському господарстві України, що посилять позиції на зовнішніх ринках. Перспективи посилення позицій на зовнішніх ринках пов'язані із інтенсифікацією виробництва на основі сучасних технологій; виробництвом та розподілом продукції сільського господарства, що враховує баланс інтересів економічних суб'єктів; пошук і освоєння конкурентоспроможних ніш продукції АПК (зокрема, органічної продукції); покращення системи збуту продукції; вдосконаленням цінової політики; формуванням і розвитком системи сертифікації; вдосконалення системи управління АПК та фінансової підтримки виробників.

The structure of foreign trade of Ukraine's agricultural products is analyzed. Strengths and problems of production potential realization of these products are determined on the world market. It is shown that in the structure of trade raw material exports prevail, which depends on global market fluctuations. The competitive directions of production potential development in agriculture in Ukraine are determined, which will strengthen the positions on foreign markets. Prospects for strengthening positions in foreign markets are connected with the intensification of production on the basis of modern technologies; production and distribution of agricultural products, taking into account the balance of interests of economic entities; search and development of competitive niche of agricultural products (in particular, organic products); improvement of sales system; formation and development of the certification system; improvement price policy; improvement of the management system of agroindustrial complex and financial support of producers.

№ 11 2018, стор. 22 - 26

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет