EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Ф. М. Алієв

Назад

УДК: 65.012.34:656.11

Ф. М. Алієв

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Як важливий фактор економічного зростання регіонів і країни в цілому в світовій практиці набув процес формування різнопрофільної та багатофункціональної інтегрованої транспортно-логістичної системи управління транспортними потоками агропродуктового підкомплексу. Проведені дослідження матеріальних та транспортних потоків агропродуктового підкомплексу Харківської області дозволили визначити основні види та напрями руху транспортних потоків у тваринництві та рослинництві регіону. Що дозволило визначити, що створення логістичних кластерів агропродуктового підкомплексу у досліджуваному регіоні є джерелом ефективного економічного розвитку як агропродуктового підкомплексу, так і регіону в цілому.
Важливим елементом при організації та управлінні транспортними потоками в логістичному кластері є створення відповідних показників результативності. Таким чином було визначено основні фактори економічної ефективності управління транспортними потоками в логістичному кластері агропродуктового підкомплексу. Ефективність організації транспортних потоків у логістичному кластері, відповідність транспорту вимогам транспортування продукції агропродуктового підкомплексу, оперативність та якість логістичного сервісу та конкурентоспроможність ціни забезпечить залучення нових учасників кластеру, його економічне зростання, а оптимізація просування транспортних потоків забезпечить зниження витрат, підвищення рівня оперативності дій, збільшення конкурентних переваг, а також зростання прибутку кластеру в цілому.

F. Aliyev

SPECIFICS OF THE FORMATION A TRAFFIC FLOW, AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE MATERIAL FLOW THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Important factor in the economic growth of regions and the country as a whole, in the world practice process of forming a diversified and multifunctional integrated transport and logistics management system transport flows of agro-food subcomplex has acquired. The researches of material and transport flows of the agricultural product subcomplex of Kharkiv region made it possible to determine the main types and directions of traffic flow in livestock and crop production. What made it possible to determine that the creation of logistic clusters the agro-food subcomplex in the studied region is a source effective economic development both for the agro-food subcomplex and for the region as a whole.
An important element in the organization and management of traffic flows in the logistics cluster is the creation appropriate performance indicators. Thus, the main factors of the economic efficiency of transport flows management in the logistic cluster of the agro-product subcomplex were determined. The efficiency of the organization of transport flows in the logistic cluster, the compliance of the transport with the requirements for transporting products of the agro-food subcomplex, the efficiency and quality of logistics service and the competitiveness of the price will ensure the attraction of new members of the cluster, its economic growth, and optimization of transport flows will ensure lower costs, increase the level of efficiency, increase the competitive benefits, as well as the profit growth of the cluster as a whole.

№ 10 2018, стор. 32 - 38

Кількість переглядів: 1240

Відомості про авторів

Ф. М. Алієв

здобувач, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

F. Aliyev

Applicant at the Department of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Як цитувати статтю

Алієв Ф. М. Особливості формування транспортного потоку як невід'ємної складової матеріального потоку аграрного сектору. Агросвіт. 2018. № 10. С. 32–38.

Aliyev, F. (2018), “Specifics of the formation a traffic flow, as an integral component of the material flow the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 10, pp. 32–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.