EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Олійник

Назад

УДК: 338.664.66

О. О. Олійник

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто спонукальну причину, яка зумовлює потребу цілеспрямованого формування та реалізації комплексної мотивації в управлінні грошовими потоками сільськогосподарських підприємств, що сприятиме підвищенню результативності виробничої діяльності як окремого товаровиробника, так і агропромислової галузі в цілому. Встановлено аспекти з орієнтації управління на використання створеного економічного сегмента зовнішнього середовища та управлінський процес з орієнтацією на використання внутрішніх економічних важелів впливу при формуванні мотиваційного механізму управління вхідними та вихідними грошовими потоками. Визначено основні принципи мотивації, які повинні відповідати механізму соціально-економічних відносин суспільства із визначенням складової ланки сільськогосподарського підприємства як господарської одиниці економічної формації. Окреслено концепцію з підвищення мотиву до прискореного відтворення вхідних грошових потоків як багатовимірний процес управління грошовими потоками, де ринкова оцінка виробничої складової є вартісним виміром речовинного змісту усіх капіталовкладень. Виокремлено індивідуальний підхід до процесу управління, основою якого є своєчасне виявлення і ліквідація недоліків в управлінні грошовими потоками та визначення резервів прискорення їх руху за рахунок підвищення ефективності процесів сільськогосподарського виробництва.

О. Oliinyk

MECHANISM OF MOTIVATION IN THE MANAGEMENT OF CASH FLOWS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the motive reasoning that necessitates the purposeful formation and implementation of a comprehensive motivation in the management of cash flows of agricultural enterprises, which will increase the efficiency of production activity as a separate commodity producer and the agro-industrial sector as a whole. The aspects of management orientation on the use of the created economic segment of the environment and the management process with the orientation on the use of internal economic levers of influence during the formation of the motivational mechanism of management of incoming and outgoing cash flows have been established. The basic principles of motivation, which must correspond to the mechanism of socio-economic relations of society with the definition of the component of the agricultural enterprise as the economic entity of the economic formation, are determined. The concept for raising the motive to accelerate the reproduction of incoming cash flows as a multidimensional process of cash flow management is outlined, where the market assessment of a production component is a cost measure of the material content of all investments. The individual approach to the management process, the basis of which is the timely detection and elimination of deficiencies in the management of cash flows and the determination of reserves for accelerating their movement by increasing the efficiency of agricultural production processes, is singled out.

№ 10 2018, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 936

Відомості про авторів

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. Oliinyk

Ph.D, associate professor of finance and banking State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Олійник О. О. Механізм мотивації в управлінні грошовими потоками сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2018. № 10. С. 3–7.

Oliinyk, О. (2018), “Mechanism of motivation in the management of cash flows of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 10, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.