EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ НА ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ
В. В. Савчук

Назад

УДК: 330:061.66:631.1

В. В. Савчук

СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ НА ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

Анотація

Встановлено, що важливою передумовою раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях є формування система стимулювання, яка охоплює інституціональні, бюджетно-податкові та кредитно-майнові стимули. Обгрунтовано, що основними інституціональними стимулами виступають: надання державою консультацій стосовно можливих форм та методів залучення осушених угідь у систему товарно-грошових відносин; інформування власників внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд про наявність альтернативних варіантів їх модернізації та реконструкції; консультування землевласників та землекористувачів стосовно зміни цільового призначення ренатуралізованих осушених сільськогосподарських угідь. Доведено, що бюджетно-податковими стимулами мають виступати: надання пільг при сплаті земельного податку та орендної плати за землю; часткове звільнення від відшкодування втрат сільського та лісового господарства; співфінансування реінжинірингу осушених земель у рамках проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів. Встановлено, що кредитно-майновими стимулами виступають: надання муніципальних гарантій; відшкодування частини процентних ставок за кредитні ресурси комерційних банків; передача осушених земель державної та комунальної власності у користування українським учасникам проектів транскордонного співробітництва.

V. Savchuk

STIMULATION OF THE RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINED AREA ON TRANSBOUNDARY TERRITORIES

Summary

It has been established that an important prerequisite for the rationalization of agrarian nature management in drained area on transboundary territories is the creation of a stimulation system, which covers institutional, fiscal and lending-property incentives. It has been substantiated that the main institutional incentives are as follows: providing state advice on possible forms and methods of attracting drained lands into the system of exchange relationships; informing the owners of the intrafarm networks of water development facilities on the availability of alternative options of their modernization and reconstruction; counselling of landowners and land users on the change of the purpose of renaturalized drained agricultural lands. It has been proven that fiscal incentives should be as follows: granting of privileges upon payment of land tax and land rent; partial exemption from compensation for losses in agriculture and forestry; co-financing of reengineering of drained lands within the framework of cross-border cooperation projects at the expense of local budgets. It has been established that lending-property incentives are as follows: provision of municipal guarantees; compensation of a part of interest rates for credit resources of commercial banks; the transfer of drained lands of state and communal ownership to the use of Ukrainian participants in transborder cooperation projects.

№ 9 2018, стор. 33 - 38

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Савчук В. В. Стимулювання раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях. Агросвіт. 2018. № 9. С. 33–38.

Savchuk, V. (2018), “Stimulation of the rationalization of agrarian nature management in drained area on transboundary territories”, Agrosvit, vol. 9, pp. 33–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.