EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ
В. В. Савчук

Назад

УДК: 330:061.66:631.1

В. В. Савчук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ

Анотація

Встановлено, що інституціональними передумовами впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення виступають: забезпечення функціонування служб сільськогосподарського дорадництва; формування об'єднань землевласників і землекористувачів на кооперативній та асоціативній основі; створення фондів відтворення та охорони осушених земель; інституціоналізація угод державно-приватного партнерства; розробка програм відтворення та охорони осушених сільськогосподарських угідь. Доведено, що важливою складовою механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення є диверсифікація напрямів використання осушених земель, яка передбачає переведення ренатуралізованих осушених сільськогосподарських земель у лісовкриті площі; повернення до традиційної сільськогосподарської спеціалізації; створення біоенергетичних систем; розширення ареалу розвитку зеленого і сільського туризму; створення систем упередження підтоплення осушених сільськогосподарських угідь. Обгрунтовано, що фінансово-економічний механізм як центральна ланка раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення є сукупністю інструментів наповнення фінансових фондів, джерел фінансування природоохоронних заходів та методів фінансування заходів по відтворенню і охороні осушених земель.

V. Savchuk

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE AREAS

Summary

It has been determined that organizational and economic preconditions for the implementation of the mechanism of rationalization of agrarian nature management in drainage areas are as follows: support of operations of agricultural advisory services; formation of landowners and land users associations on a cooperative and associative basis; establishment of funds for the restoration and protection of drained lands; institutionalization of public-private partnership agreements; development of programs for the reproduction and protection of drained agricultural lands. It has been proven that an important part of the mechanism of rationalization of agrarian nature management in drainage area is the diversification of the use of drained lands, which involves the transfer of renaturalized drained agricultural lands into the forested areas; return to the traditional agricultural specialization; creation of bioenergetic systems; expansion of the development range of green and rural tourism; establishment of systems for preventing flooding of drained agricultural lands. It has been substantiated that the financial and economic mechanism as a central link in the rationalization of agrarian nature management in drained areas is a set of instruments for filling the financial funds, sources of financing of environmental protection measures and methods of financing activities for restoration and protection of drained lands.

№ 8 2018, стор. 48 - 56

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

В. В. Савчук

аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Savchuk

postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Савчук В. В. Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення. Агросвіт. 2018. № 8. С. 48–56.

Savchuk, V. (2018), “Organizational and economic principles of implementation of the mechanism of rationalization of agrarian nature management in drainage areas”, Agrosvit, vol. 8, pp. 48–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.