EnglishНа русском

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО УЯВЛЕННЯ ПРО АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
М. О. Дергалюк

УДК: 338.43:330.3

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО УЯВЛЕННЯ ПРО АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

M. Dergalyuk

Phd. (economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FORMATION OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING ABOUT AGROINDUSTRIAL COMPLEX BASED ECONOMY CONCEPTS STRUCTURING

У статті досліджено генезу думки наукових шкіл щодо структурування національного господарства та ролі аграрної сфери у розвитку економіки, що дало можливість стверджувати про виняткову роль розвитку сільського господарства у задоволенні потреб суспільства та економічному зростанні. Агропромисловий комплекс економіки представляє собою сукупність взаємопов'язаних галузей національної економки та відіграє важливу роль у економічному зростанні. З'ясовано, що процеси індустріалізації зумовили необхідність розглядати агропромисловий комплекс з точки зору єдиного процесу створення сільськогосподарської продукції, її переробки та споживання, з урахуванням залежності сільського господарства від галузей промисловості, що виробляють засоби виробництва та переробляють продукцію сільського господарства. Постійна взаємодія сільського господарства та промисловості сприяє створенню інтегрованої системи агропромислового виробництва, що відбувається в межах агропромислового комплексу.

The article analyzes the genesis of the scientific schools views on the structure of the national economy and the role of the agrarian sphere in the development of economy, which made it possible to assert an exceptional role of the agriculture development in meeting the needs of society and economic growth. The agro-industrial complex of the economy is a set of interconnected branches of the national economy and plays an important role in economic growth.
It was determined that the processes of industrialization led to the need for considering the agro-industrial complex in terms of a single process of agricultural production, its processing and consumption, taking into account the dependence of agriculture on the branches of industry producing means of production and processing agricultural products. The constant interaction between agriculture and industry promotes the creation of an integrated system of agricultural production that occurs within agriculture.

№ 8 2018, стор. 31 - 34

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет