EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО УЯВЛЕННЯ ПРО АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
М. О. Дергалюк

Назад

УДК: 338.43:330.3

М. О. Дергалюк

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО УЯВЛЕННЯ ПРО АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено генезу думки наукових шкіл щодо структурування національного господарства та ролі аграрної сфери у розвитку економіки, що дало можливість стверджувати про виняткову роль розвитку сільського господарства у задоволенні потреб суспільства та економічному зростанні. Агропромисловий комплекс економіки представляє собою сукупність взаємопов'язаних галузей національної економки та відіграє важливу роль у економічному зростанні. З'ясовано, що процеси індустріалізації зумовили необхідність розглядати агропромисловий комплекс з точки зору єдиного процесу створення сільськогосподарської продукції, її переробки та споживання, з урахуванням залежності сільського господарства від галузей промисловості, що виробляють засоби виробництва та переробляють продукцію сільського господарства. Постійна взаємодія сільського господарства та промисловості сприяє створенню інтегрованої системи агропромислового виробництва, що відбувається в межах агропромислового комплексу.

M. Dergalyuk

FORMATION OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING ABOUT AGROINDUSTRIAL COMPLEX BASED ECONOMY CONCEPTS STRUCTURING

Summary

The article analyzes the genesis of the scientific schools views on the structure of the national economy and the role of the agrarian sphere in the development of economy, which made it possible to assert an exceptional role of the agriculture development in meeting the needs of society and economic growth. The agro-industrial complex of the economy is a set of interconnected branches of the national economy and plays an important role in economic growth.
It was determined that the processes of industrialization led to the need for considering the agro-industrial complex in terms of a single process of agricultural production, its processing and consumption, taking into account the dependence of agriculture on the branches of industry producing means of production and processing agricultural products. The constant interaction between agriculture and industry promotes the creation of an integrated system of agricultural production that occurs within agriculture.

№ 8 2018, стор. 31 - 34

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

M. Dergalyuk

Phd. (economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Дергалюк М. О. Формування наукового уявлення про агропромисловий комплекс на основі концепцій структурування економіки. Агросвіт. 2018. № 8. С. 31–34.

Dergalyuk, M. (2018), “Formation of scientific understanding about agroindustrial complex based economy concepts structuring”, Agrosvit, vol. 8, pp. 31–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.