EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ
Ю. А. Кучеренко

Назад

УДК: 631. 41:33

Ю. А. Кучеренко

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Анотація

Земля як основа сільськогосподарського виробництва потребує значної уваги науковців і практиків в аспекті раціонального використання, збереження і відтворення цього ресурсу.
Екстенсивне сільськогосподарське виробництво спричинило значні порушення і деградацію найголовнішої складової родючості грунтів — гумусу.
Сільськогосподарськими підприємствами практично не проводяться заходи по підтримці родючості грунту, а саме: вапнування та гіпсування грунтів; процеси відтворення родючості грунтів вийшли з поля зору керівників і спеціалістів господарств.
На процеси управління родючістю грунтів впливають внутрішні і зовнішні фактори. До внутрішніх факторів відносяться рівень компетенції керівників і спеціалістів сільгосппідприємств, їх мотивація, відповідальність і порядність. До зовнішніх — аграрна політика держави, інвестиційні процеси в аграрній сфері, розвиток агротехнологій та державна підтримка аграрної науки і фінансова підтримка впровадження агроінновацій.
Висока родючість грунту забезпечить високу ефективність сільськогосподарського виробництва, підвищить економічну і грошову оцінку землі, сприятиме підвищенню якості сільськогосподарської продукції, а впровадження екологічно обгрунтованих агротехнологій сприятиме раціональному використанню, збереженню і відтворенню родючості грунтів.
Науково-обгрунтоване співвідношення ріллі, сінокосів і пасовищ дозволяє на необхідному рівні підтримувати родючість грунтів, зберегти їх від ерозії, підвищити якість обробітку грунту та зменшити при потребі кількість ріллі.
Поєднання природної і створеної людиною родючості є економічною родючістю грунту. В процесі обробітку грунту зникає межа між природною і штучного родючістю, і вона виступає як єдине поняття — економічна родючість, що проявляється при умові, коли виробничі сили становляться розвинутими.

Yu. Kucherenko

ECONOMIC СOMPONENT OF SOIL FERTILITY

Summary

Land as a basis for agricultural production requires considerable attention of scientists and practitioners in terms of rational use, conservation and reproduction of this resource.
Extensive agricultural production caused significant violations and degradation of the main component of soil fertility — humus.
The agricultural enterprises practically do not carry out measures on maintenance of soil fertility — liming and gypsum of soils; the processes of reproduction of soil fertility came out of the sight of managers and specialists of farms.
The processes of soil fertility control are influenced by internal and external factors. Internal factors include the level of competence of managers and specialists of agricultural enterprises, their motivation, responsibility and decency. To external — the agrarian policy of the state, investment processes in the agrarian sector, the development of agrotechnologies and state support of agrarian science and financial support for the introduction of agronomy.
High soil fertility will ensure high efficiency of agricultural production, increase economic and monetary valuation of land, promote the quality of agricultural products, and the introduction of environmentally sound agrotechnologies will promote the rational use, conservation and reproduction of soil fertility.
The scientifically grounded correlation of arable land, hayfields and pastures allows to maintain the soil fertility at the required level, to preserve it from erosion, to improve the quality of soil cultivation and to reduce the amount of arable land if necessary.
The combination of natural and human fertility is an economic fertility of the soil. In the process of cultivating the soil, the boundary between natural and artificial fertility disappears, and it acts as the only notion — economic fertility, which manifests itself on the condition that the productive forces become developed.

№ 8 2018, стор. 26 - 30

Кількість переглядів: 1051

Відомості про авторів

Ю. А. Кучеренко

аспірант кафедри фінансів, Сумський Національний аграрний університет, м. Суми

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Кучеренко Ю. А. Економічна складова родючості грунтів. Агросвіт. 2018. № 8. С. 26–30.

Kucherenko, Yu. (2018), “Economic сomponent of soil fertility”, Agrosvit, vol. 8, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.