EnglishНа русском

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
О. В. Анисенко, О. С. Хапун

УДК: 332.77.24

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. С. Хапун

"Школа молодого вченого", Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv, Ukraine

O. Hapun

"School of the Young Scientist", Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM OF LAND MANAGEMENT

У статті досліджено проблеми розвитку сучасного моніторингу земель. Проаналізовано роботи відомих вчених, що зробили вагомий внесок у теоритико-методологічні аспекти розвитку моніторингу в системі управління земельними ресурсами. Обгрунтовано правову основу моніторингу земель, яка встановлює структуру, завдання і зміст моніторингу. Проаналізовано управлінську структуру, що безпосередньо займаються веденням моніторингу земель та реалізують державну політику у сфері земельних відносин та сфері охорони навколишнього природного середовища. З'ясовано чинники, через вплив яких ускладнюється розвиток моніторингу земель. Обгрунтовано сутність рівнів моніторингу земельних ресурсів. Обгрунтовано доцільність розвитку сучасних геоінформаційні технологій, які є найоптимальнішим засобом для отримання об'єктивної інформації та визначальним чинником підвищення ефективності землекористування.

The article studies the problems of development of modern land monitoring. Analyzed the work of famous scientists who have made a significant contribution to the theoretical and methodological aspects of the development of monitoring system of land administration. Justified the legal basis of land monitoring, which establishes the structure, objectives and content monitoring. Analyzed management structure, directly involved in the conduct of monitoring of lands and implement the state policy in the sphere of land relations in the sphere of environmental protection. Clarified the factors the influence of which is exacerbated by the development of land monitoring. The essence of the levels of monitoring of land resources. The expediency of the development of modern geoinformation technologies is substantiated, which are the best means to obtain objective information, and the determining factor of increase of efficiency of land use.

№ 8 2018, стор. 22 - 25

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет