EnglishНа русском

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ
С. І. Самайчук, Д. В. Ковальов

УДК: 314:311 (477.72)

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

S. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

D. Kovalyov

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REGION

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів у Херсонській області. За статистичними даними здійснено аналіз показників, які характеризують чисельність населення і її динаміку; розподіл населення на міське і сільське; розподіл постійного сільського населення за віковими групами; природний рух населення. Досліджено динаміку загальних коефіцієнтів народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення; коефіцієнтів народжуваності за віковими групами. Проаналізовано динаміку шлюбів і розлучень. Проведено порівняльний аналіз показників сальдо міграції в розрізі адміністративних районів. Зроблено висновки та надано пропозиції щодо покращення демографічної ситуації у регіоні.

The article analyzes the current state and trends of the development of demographic processes in the Kherson region. Based in the statistical data, the analysis of indicators characterizing the population and its dynamics was carried out, as well as the distribution of population among urban and rural areas; distribution of the permanent rural population by age groups; natural population movement. The dynamics of the general fertility, mortality and natural increase (reduction) of the population, and fertility rates by age groups were investigated. The dynamics of marriages and divorces were analyzed. The comparative analysis of the indicators of the balance of migration in the context of administrative districts was carried out. Conclusions and proposals were made to improve the demographic situation in the region.

№ 8 2018, стор. 11 - 16

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет