EnglishНа русском

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. І. Шаманська

УДК: 338.432:663.5 (477)

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Shamanska

PhD in Economics, Associate Professor, Economic Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

RESEARCH METHODOLOGY OF THE BASIC COMPONENTS OF SPIRIT INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті проведено аналіз наукового обгрунтування передмов, принципів, факторів та методів наукової методології дослідження складових розвитку спиртової промисловості, досліджено складову еволюції та стану функціонування спиртової промисловості. Виокремлено загальні принципи розвитку спиртової промисловості. Автором наведено специфічні особливості розвитку інтеграційних процесів у цій галузі, також зазначено про багатоаспектність розвитку підприємств спиртової промисловості, що обумовлює необхідність розробки відповідної методології через комплекс складових. Досліджено тлумачення понять: "методологія", "структура методології", "методологічний підхід". Враховуючи стратегічне значення формування методології розвитку спиртової промисловості як системи, розроблено модель вирішення наукової проблеми розвитку спиртової галузі за системним підходом. У розробленій моделі наводиться перелік головних компонентів розвитку галузі, упорядкованих за системним підходом: економічної, організаційної систем, системи розвитку технологій, управління інноваційно-інвестиційним розвитком, управління якістю, антикорупційних заходів, людськими ресурсами, стратегічними змінами, маркетингом та логістикою.

In the article provides an analysis of scientific prefaces, principles, factors and methods of research methodology of spirit industry development components, also analized evolution, investigational components and functioning of the industry. The general principles of spirit industry development are highlighted. The author gave the specific features of development in integration processes to this industry, it is also marked about multidimensionalness of enterprises development in spirit industry that determine the necessity of development in corresponding methodology through the complex of components. The author gave the interpretation of such a note as: "methodology", "structure of methodology", "methodological approach". Including the strategic value of the methodology development formation in spirit industry as systems, there has been formed the model of decision in such scientific problem as development in spirit industry. This model consist of the list of main components — economic, organizational systems, system of technologies development, management, quality management, anticorruption events, innovative-investment development, human capitals, strategic changes, marketing and logistic.

№ 8 2018, стор. 3 - 10

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет