EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ
Ю. А. Кучеренко

Назад

УДК: 336.531.2:338.432(477)

Ю. А. Кучеренко

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджується специфіка інвестиційної діяльності в підприємствах агропромислового комплексу, пов'язана з залученням у процес виробництва природного ресурсного потенціалу. Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід інвестування в діяльність сільськогосподарських підприємств, виявлено резерви екологізації сільськогосподарського виробництва та проблеми, пов'язані з використанням інтенсивних агротехнологій. З урахуванням переходу до екологічно збалансованого сталого розвитку аграрної сфери, запропоновано впровадження еколого-економічного інвестування, що здатне забезпечити кількісне нагромадження якісних змін у елементах системи екологізації агровиробництва та призведе до більш досконалого способу природокористування. Змінено підходи щодо критеріїв оцінки результатів інвестиційної діяльності в аграрній сфері та спрогнозовано її соціально-еколого-економічні результати.

Yu. Kucherenko

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ECOLOGIZATION OF AGRO ENTERPRISES

Summary

The article explores the specifics of investment activity in agroindustrial enterprises associated with the involvement of the natural resource potential in the production process. The foreign and domestic experience of investing into the activity of agricultural enterprises has been analyzed, reserves of agricultural production ecologization and problems associated with the use of intensive agrotechnologies have been identified. Taking into account the transition to an ecologically balanced sustainable development of the agrarian sector, introduction of ecological and economic investment, which is capable of providing quantitative accumulation of qualitative changes in the elements of the system of ecological agricultural production and will lead to a more perfect method of nature management. The approaches to the criteria for evaluating the results of investment activity in the agrarian sector have been changed and its socio-ecological and economic results are projected.

№ 7 2018, стор. 61 - 65

Кількість переглядів: 828

Відомості про авторів

Ю. А. Кучеренко

аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Yu. Kucherenko

Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Кучеренко Ю. А. Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 61–65.

Kucherenko, Yu. (2018), “Investment attractiveness of ecologization of agro enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 61–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.