EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Т. П. Ткаченко, Н. А. Шевчук, І. В. Гончарук

Назад

УДК: 330.332.011

Т. П. Ткаченко, Н. А. Шевчук, І. В. Гончарук

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті, в процесі дослідження існуючої проблеми, було запропоновано основні шляхи щодо оптимізації інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Обгрунтовано заходами щодо поліпшення рівня інвестиційного клімату в Україні, що сприятиме активізації інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних підприємств. Встановлено, що активна позиція держави у розробці та впроваджені належних правових норм та забезпечення умов сприяння інвестиційній діяльності, разом із професійними діями керівництва вітчизняних підприємств, дозволить Україні реалізувати інвестиційний та інноваційний потенціал як вітчизняних підприємств, так і економіки України в цілому. Доведено, що до напрямів активізації інвестиційної діяльності на підприємствах слід віднести створення ефективної стратегії управління інвестиціями, яка буде враховувати адекватну оцінку ризиків пов'язаних з вкладанням коштів, належний аналіз інвестиційних проектів для визначення оптимального варіанту вкладання грошових коштів. Встановлено, що одним із напрямів оптимізації інвестиційної діяльності підприємства є належний аналіз ефективності окремих інвестиційних проектів. Слід також відзначити важливу роль держави в інвестиційному процесі, котра своїми заходами на макрорівні здатна активізувати інвестиційну діяльність на всіх рівнях.

T. Tkachenko, N. Shevchuk, I. Honcharuk

AREAS OF OPTIMIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary

In the article, in the process of studying the existing problem, the main ways of optimizing the investment activity of enterprises in Ukraine were proposed. It is substantiated by measures to improve the level of investment climate in Ukraine, which will facilitate the intensification of investment activity of domestic and foreign enterprises. It is established that the active position of the government in the development and implementation of appropriate legal norms and ensuring conditions for the promotion of investment activities, together with the professional actions of the management of domestic enterprises, will allow Ukraine to realize the investment and innovation potential of both domestic enterprises and the economy of Ukraine as a whole. It is proved that the directions of activation of investment activity in enterprises should include the creation of an effective investment management strategy, which will take into account an adequate assessment of risks associated with investing, an adequate analysis of investment projects to determine the optimal way of investing money. It is established that one of the directions of optimization of investment activity of the enterprise is a proper analysis of the efficiency of individual investment projects. It should also be noted the important role of the state in the investment process, which by its actions at the macro level can activate investment activity at all levels.

№ 7 2018, стор. 45 - 48

Кількість переглядів: 1536

Відомості про авторів

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

T. Tkachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

N. Shevchuk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


І. В. Гончарук

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

I. Honcharuk

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Ткаченко Т. П., Шевчук Н. А., Гончарук І. В. Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 45–48.

Tkachenko, T., Shevchuk, N. and Honcharuk, I. (2018), “Areas of optimization of investment activity of enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 45–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.