EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КАЙДЗЕН МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Шашина, О. Ю. Федотов

Назад

УДК: 330.354

М. В. Шашина, О. Ю. Федотов

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КАЙДЗЕН МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядається концепція кайдзен. Установлено, що концепція базується на постійному, безперервному процесі удосконалення, який охоплює не лише виробничі процеси, але й усю організаційну структуру підприємства, включаючи персонал, та передбачає залучення усього персоналу підприємства — від найвищого керівництва до звичайних працівників.
З'ясовано, що концепція кайдзен є довгостроковою стратегію розвитку підприємства, що має певні цілі і використовує в процесі їх досягнення кожного окремого члена персоналу підприємства. Обгрунтовано функції кожного члену трудового колективу відповідно до концепція кайдзен, а саме щодо вищого керівництва, керівників середньої та нижчої ланки та виробничого персоналу.
Виокремлено ряд необхідних складових успішного кайдзен-менеджменту, а саме: дисципліна, мотивація, наявність злагодженості у роботі всього трудового колективу, створення кайдзен-гуртків та відкритість керівної ланки управління підприємства до співпраці. Встановлено основні стримуючи фактори на шляху провадження концепції кайдзен на вітчизняних підприємствах.

M. Shashyna, O. Fedotov

APPLICATION OF THE KAIZEN MANAGEMENT CONCEPT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

In the article the concept of Kaizen is considered. It is established that the concept is based on a continuous, unstopable process of improvement, which covers not only production processes, but also the entire organizational structure of the enterprise, including staff, and involves all staff of the company — from top management to ordinary employees.
It is shown that the Kaizen concept is a long-term strategy for the development of an enterprise that has certain goals and is used in the process of achieving each individual member of the company's personnel. The functions of each member of the company according to the Kaizen concept, particularly with regard to senior management, middle and lower level managers and production personnel, are substantiated.
There are a number of necessary components of successful Kaizen management, such as: discipline, motivation, the presence of coherence in the work of the entire work team, the creation of Kaizen-workshops and the openness of the management of the enterprise management to cooperation. The main constraints on the implementation of the Kaizen concept at domestic enterprises have been established.

№ 7 2018, стор. 26 - 30

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

M. Shashyna

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


О. Ю. Федотов

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

O. Fedotov

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Шашина М. В., Федотов О. Ю. Застосування концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств . Агросвіт. 2018. № 7. С. 26–30.

Shashyna, M. and Fedotov, O. (2018), “Application of the kaizen management concept to improve the efficiency of domestic enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.