EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ НАСКРІЗНОГО КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Г. Сокіл

Назад

УДК: 657:631.1

О. Г. Сокіл

МЕТОДОЛОГІЯ НАСКРІЗНОГО КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проведено дослідження наскрізного контролю процесів сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та візуалізовано модель його процесу формування. За допомогою методів порівняння та спостереження визначено критерії наскрізного контролю бізнес-процесів сталого розвитку. Автором доведено, що наскрізна логіка аналітичного дослідження або наскрізного контролю процесів виробничої діяльності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств повинна проходити також через аналіз збутових операцій і рентабельності підприємства, проте враховувати допоміжну еко-соціальну інформацію й контролювати її вплив на виробничий процес та рентабельність підприємства.
Побудовано модель системи управління якістю, що базується на процесному підході наскрізного контролю сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та є стандартом з якості та контролю. У статті запропоновано удосконалення методології наскрізного внутрішнього контролю обліково-аналітичного забезпечення через забезпечення процесного контролю сталого розвитку, що передбачає розвиток методології методів управління та їх важелі, що дозволяють здійснювати контроль за план-фактними відхиленнями. Важелі управління створюють потік інформації і даних, які під призмою методів управління перетворюються на необхідну інформацію для користувачів для прийняття адекватних та своєчасних рішень по досягненню та максимізації сталого розвитку за всіма напрямами господарської діяльності.

O. Sokil

THE METHODOLOGY OF END-TO-END CONTROL OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCESSES FOR AGRARIAN ENTERPRISES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The end-to-end monitoring of the agricultural enterprises' sustainable development is investigated in the article. Model of its formation process is visualized. The criteria for the through monitoring of sustainable development business processes are defined by using the methods of comparison and observation. The author proves that the end-to-end logic of analytical research or end-to-end control of the production activity processes of agricultural enterprises' sustainable development must also pass through analysis of sales operations and profitability of the enterprise, but take into account auxiliary eco-social information and control its impact on the production process and profitability of the enterprise.
A model of a quality management system based on the process approach of cross-cutting control of agricultural enterprises' sustainable development is constructed and is a standard of quality and control. The methodology improvement of the through internal control of the accounting and analytical support through ensuring the process control of sustainable development, which provides for the development of a management methodology and their levers that allow monitoring plan-factual deviations is suggested in the article. The control levers create a stream of information and data that, under the prism of management methods, turn into the necessary information for users to make adequate and timely decisions to achieve and maximize sustainable development in all areas of economic activity.

№ 7 2018, стор. 18 - 25

Кількість переглядів: 909

Відомості про авторів

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

O. Sokil

PhD in Economics, associate professor, Accounting and Taxation Department Tavria State Agrotechnological University

Як цитувати статтю

Сокіл О. Г. Методологія наскрізного контролю обліково-аналітичних процесів сталого розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 18–25.

Sokil, O. (2018), “The methodology of end-to-end control of accounting and analytical processes for agrarian enterprises' sustainable development”, Agrosvit, vol. 7, pp. 18–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.