EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
І. А. Білоткач

Назад

УДК: 316.4.063:338.439.5:631.147-049.5

І. А. Білоткач

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

Мета. Аналіз наслідків соціально-економічних змін та факторів інституційних трансформацій органічного аграрного сектору України в її новітній історії. Формування комплексу методів, їх змісту, послідовності та доцільності застосування для удосконалення розвитку ринку органічного агровиробництва.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний та аналітичний підхід до вивчення існуючих методичних аспектів наслідків соціально-економічних змін та факторів інституційних трансформацій органічного аграрного сектору України.
Результати дослідження. Стверджується, що основними виробниками сільськогосподарської продукції залишалися колективні форми господарювання, тому загострюється проблема їх трансформації в суб'єкти "органічного" господарювання та виробників органічної продукції, які здатні функціонувати в умовах ринку.
Наголошується, що подальший розвиток органічного сільського господарства України в стратегічному плані вимагає тісної взаємодії між великими ефективними регіональними сільськогосподарськими підприємствами та особистими господарствами населення на кооперативній або контрактній, ринковій, за своєю суттю, основі. Це благодатний грунт для кооперації з фактично готової ринковою інфраструктурою вирішує ще й проблему зайнятості на селі, надання продукції особистих господарств населення більш високого рівня товарності і підвищення ефективності роботи як дрібних, так і великих господарств.
Методику дослідження формування та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції можна розглядати як сукупність методів, що дозволяють оцінити наслідки діяльності, сучасний стан та спрогнозувати показники розвитку на майбутні періоди. Така методика дослідження включає формування внутрішнього й зовнішнього факторів середовища, які прямо або опосередковано впливають на функціонування та розвиток ринку органічної сільськогосподарської продукції в сучасних умовах.
Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтувано методичні аспекти оцінки наслідків інституціонального розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні аспекти розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в Україні.

I. Bilotkach

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF THE ORGANIC AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

Purpose. Analysis of the consequences of socio-economic changes and factors of institutional transformations of the organic agrarian sector of Ukraine in its recent history. Formation of a set of methods, their content, consistency and expediency of application for improving the development of the organic agricultural production market.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a dialectical and analytical approach to the study of existing methodological aspects of the consequences of socio-economic changes and factors of institutional transformations in Ukraine's organic agrarian sector.
Findings. It is alleged that the main producers of agricultural products remained collective forms of management, so the problem of their transformation into subjects of "organic" management and producers of organic products that are able to function in market conditions is becoming more acute.
It is noted that the further development of Ukraine's organic agriculture in strategic terms requires close interaction between large effective regional agricultural enterprises and private farms of the population in a cooperative or contractual, market-based, in essence. This fertile ground for cooperation with the virtually complete market infrastructure also addresses the problem of rural employment, the provision of products of private households with a higher level of marketability, and improving the efficiency of both small and large farms.
The methodology for studying the formation and development of the market of organic agricultural products can be viewed as a combination of methods that allow assessing the impact of activities, the current state and forecast development indicators for future periods. This research methodology includes the formation of internal and external environmental factors that directly or indirectly affect the functioning and development of the market of organic agricultural products in modern conditions.
Originality. Methodical aspects of the assessment of the consequences of the institutional development of organic agricultural products in Ukraine are substantiated.
Practical value. The obtained research results deepen the theoretical aspects of development and provide an opportunity to activate the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.

№ 7 2018, стор. 8 - 17

Кількість переглядів: 849

Відомості про авторів

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Bilotkach

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Як цитувати статтю

Білоткач І. А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України. Агросвіт. 2018. № 7. С. 8–17.

Bilotkach, I. (2018), “Socio-economic consequences of institutional transformations of the organic agricultural sector of Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 8–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.