EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Н. С. Танклевська, А. В. Руснак, А. С. Карнаушенко

Назад

УДК: 338.43(477)

Н. С. Танклевська, А. В. Руснак, А. С. Карнаушенко

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено моделі регулювання діяльності біржового ринку, які використовуються у різних країнах світу. Обгрунтовано, що в Україні для регулювання діяльності біржового ринку доцільно використовувати модель контрольованого самоврядування. Проаналізовано законодавчо-нормативне забезпечення розвитку та діяльності біржового ринку. Обгрунтовано доцільність розробки нових нормативних та удосконалення чинних законодавчих актів, які врегульовують діяльність біржі з укладання форвардних, ф'ючерсних угод та опціонів, розрахунково-клірингових установ, системи гарантій, в умовах обслуговування угод аграрного ринку, створення умов для функціонування біржової інфраструктури. Запропоновано, з метою нівелювання надмірного втручання в роботу бірж, застосувати принцип самоврядування та наділити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку повноваженнями щодо реєстрації правил біржової торгівлі та змін до них, а також збору даних та моніторинг біржової діяльності. Функцію контролю за біржовою діяльністю зазначити в положеннях Антимонопольного комітету для того, щоб забезпечити належний рівень конкуренції при проведенні біржових торгів.

N. Tanklevska, A. Rusnak, A. Karnaushenko

GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

Summary

The models of regulation of the exchange market activity, which are used in various countries of the world, are investigated. It is substantiated that use of a model of controlled self-government to regulate the exchange market activity in Ukraine is expedient. The legislative and normative provision of development and activity of the exchange market is analyzed. The expediency of the development of new normative and improvement of the current legislative instruments, which regulate activity of the exchange in conclusion of forward, futures agreements and options, settlement and clearing institutions, the guarantee system under the conditions of service of the agrarian market agreements, creation of conditions for functioning of the exchange infrastructure is substantiated.
To minimize excessive interference with the work of exchange, it is proposed to apply the principle of self-government and to vest the National Securities and Stock Market Commission with the powers of registration of exchange trading rules and amendments to them, as well as data collecting and exchange activity monitoring.
The function of controlling exchange activities should be specified in the provisions of the Antimonopoly Committee in order to ensure the proper level of competition in the conduct of exchange trading sessions.

№ 7 2018, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 789

Відомості про авторів

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

N. Tanklevska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Chair ofEconomics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson


А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

A. Rusnak

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Chair of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson


А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Chair of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

Як цитувати статтю

Танклевська Н. С., Руснак А. В., Карнаушенко А. С. Перспективи державного регулювання розвитку біржового ринку в Україні. Агросвіт. 2018. № 7. С. 3–7.

Tanklevska, N., Rusnak, A. and Karnaushenko, A. (2018), “Government regulation of the development of the exchange market in Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.