EnglishНа русском

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
О. С. Крамарьов

УДК: 332.33: 332.2.021.8

О. С. Крамарьов

науковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

O. Kramarov

research scientist, Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES TO TAXATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE USE OF AGRICULTURAL LAND

У статті узагальнено концептуальні підходи щодо фінансово-економічного механізму ефективного використання сільськогосподарських земель. Проаналізовано й виділено три якісні етапи становлення генези в формуванні податкової концепції з приводу ефективного використання сільськогосподарських земель. Виділено основні положення, на яких повинне грунтуватись у концептуальному плані фінансово-економічний механізм.
Поглиблено теоретичні погляди на розвиток фінансово-економічного механізму в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель.
Зокрема наголошено, що при фіксованій платі, земельний податок на землю полишає виконувати свою ключову функцію стимулювання, більш ефективного використання земельних ресурсів; податок повинен ставати залежним від сівозмін і затрат на елементи живлення, використаною рослиною для формування врожаю. З розвитком точного землеробства, стає все більш очевидним й можливим реалізовувати цей підхід. Проте він потребує подальше вдосконалення. В статті наголошено на тому, що для розширеного відтворення й ефективного використання сільськогосподарських земель, спрямованість принципів побудови податкової системи має бути направленою на забезпечення стимулювання й зацікавлення землекористувачів у ефективному використанні земельних ресурсів шляхом фіскальних й дотаційних регуляторів.

The article summarizes the conceptual approaches to the financial and economic mechanism for the effective use of agricultural land. Three qualitative stages in the formation of genesis in the formation of the tax concept for the effective use of agricultural land were analyzed and identified. The main provisions on which should be based on a conceptual plan financial and economic mechanism were identified.
Theoretical views on the development of the financial and economic mechanism in the context of the effective use of agricultural land were deepened.
In particular, it is noted that with a fixed fee, land tax on land ceases to fulfill its key function of stimulating, more efficient use of land resources; the tax should become dependent on the crop rotation and the costs of the fertilizer elements used by the plant to form the crop. With the development of precise agriculture, it becomes increasingly obvious and possible to implement this approach. However, it requires further improvement. The article notes that for the expanded reproduction and effective use of agricultural land, the focus of the principles of building a tax system should be aimed at ensuring incentives and interest of land users in the efficient use of land resources through fiscal and subsidy regulators.

№ 6 2018, стор. 58 - 51

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет