EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
О. С. Крамарьов

Назад

УДК: 332.33: 332.2.021.8

О. С. Крамарьов

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

У статті узагальнено концептуальні підходи щодо фінансово-економічного механізму ефективного використання сільськогосподарських земель. Проаналізовано й виділено три якісні етапи становлення генези в формуванні податкової концепції з приводу ефективного використання сільськогосподарських земель. Виділено основні положення, на яких повинне грунтуватись у концептуальному плані фінансово-економічний механізм.
Поглиблено теоретичні погляди на розвиток фінансово-економічного механізму в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель.
Зокрема наголошено, що при фіксованій платі, земельний податок на землю полишає виконувати свою ключову функцію стимулювання, більш ефективного використання земельних ресурсів; податок повинен ставати залежним від сівозмін і затрат на елементи живлення, використаною рослиною для формування врожаю. З розвитком точного землеробства, стає все більш очевидним й можливим реалізовувати цей підхід. Проте він потребує подальше вдосконалення. В статті наголошено на тому, що для розширеного відтворення й ефективного використання сільськогосподарських земель, спрямованість принципів побудови податкової системи має бути направленою на забезпечення стимулювання й зацікавлення землекористувачів у ефективному використанні земельних ресурсів шляхом фіскальних й дотаційних регуляторів.

O. Kramarov

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES TO TAXATION IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE USE OF AGRICULTURAL LAND

Summary

The article summarizes the conceptual approaches to the financial and economic mechanism for the effective use of agricultural land. Three qualitative stages in the formation of genesis in the formation of the tax concept for the effective use of agricultural land were analyzed and identified. The main provisions on which should be based on a conceptual plan financial and economic mechanism were identified.
Theoretical views on the development of the financial and economic mechanism in the context of the effective use of agricultural land were deepened.
In particular, it is noted that with a fixed fee, land tax on land ceases to fulfill its key function of stimulating, more efficient use of land resources; the tax should become dependent on the crop rotation and the costs of the fertilizer elements used by the plant to form the crop. With the development of precise agriculture, it becomes increasingly obvious and possible to implement this approach. However, it requires further improvement. The article notes that for the expanded reproduction and effective use of agricultural land, the focus of the principles of building a tax system should be aimed at ensuring incentives and interest of land users in the efficient use of land resources through fiscal and subsidy regulators.

№ 6 2018, стор. 58 - 51

Кількість переглядів: 499

Відомості про авторів

О. С. Крамарьов

науковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

O. Kramarov

research scientist, Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Крамарьов О. С. Розвиток концептуальних підходів щодо оподаткування в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель. Агросвіт. 2018. № 6. С. 58–51.

Kramarov, O. (2018), “Development of conceptual approaches to taxation in the context of effective use of agricultural land”, Agrosvit, vol. 6, pp. 58–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.