EnglishНа русском

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОГО ФАХІВЦЯ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Ю. О. Ярмоленко

УДК: 338.2

Ю. О. Ярмоленко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОГО ФАХІВЦЯ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ju. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of Business Economics and Management, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

PRIORITIES OF RURAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF HIGHLY PROFESSIONAL SPECIALIST FORMING FOR AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті проаналізовано стан освіти на селі. Обгрунтовано роль сільської освіти, показано динаміку розвитку закладів культури в сільській місцевості та рівень побутового забезпечення сільського населення а також проаналізовано мережу навчальних закладів освіти. Акцентовано на проблемах фінансування дошкільних закладів, місці загальноосвітньої школи на селі його оснащеності, тенденціях випусків у школах. Також розкрито мотивацію праці вчителя та особливості викладання в малокомплектних школах. Розкрито досвід інших країн щодо оптимізації шкільної мережі в сільській місцевості, який свідчить, що найбільш популярним заходом є створення опорних шкіл. Пріоритетом розвитку освіти на селі повинно стати створення умов для підвищення її якості та творення соціально-економічних умов, за яких молодь не тільки не буде виїжджати з села, а навпаки — буде туди приїжджати.

The article analyzes the state of education in the rural area. The role of rural education is substantiated, the dynamics of cultural institutions development in rural areas and the level of household provision of rural population are shown, as well as the network of educational institutions is analyzed. It focuses on the problems of financing of preschool institutions, the place of a school in the rural areas and its equipment, trends in school graduation. It also reveals the motivation of the teacher's work and the peculiarities of teaching in non-complex schools. The experience of other countries regarding the optimization of the school network in rural areas is revealed, which shows that the most popular measure is the establishment of supporting schools. A priority for the development of education in the rural areas should be the creation of conditions for improving its quality and creating socio-economic conditions under which young people will not only leave the rural area but, on the contrary, will come there.

№ 6 2018, стор. 51 - 57

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет