EnglishНа русском

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АПК НА ШЛЯХУ ДО ВИКОНАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. В. Андрейченко

УДК: 338.43:504

А. В. Андрейченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АПК НА ШЛЯХУ ДО ВИКОНАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Andreichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics and Management, Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa

PRACTICE OF APPLICATION OF NON-WASTE TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE WAY TO IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL PROGRAM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті досліджено практику застосування безвідходних технологій в різних сферах АПК (м'ясній, молочній, зерновій, хлібопекарській, кондитерській, пивоварній, фармацевтичній промисловостях) у розрізі проблематики виконання Глобальної програми сталого розвитку на 2016—2030 роки. Визначено цілі сталого розвитку, спрямовані на ефективне використання ресурсів та застосування більш чистого й безвідходного виробництва (ціль 8, ціль 9, ціль 12). Розглянуто практику впровадження безвідходних технологій в АПК у провідних державах світу (США, Данії, Чехії, Німеччині, Великобританії, Польщі, Угорщині, Франції, Італії, Нідерландах, Японії). Акцентовано увагу на необхідності впровадження в Україні сучасних безвідходних технологій у господарський обіг на основі позитивного міжнародного досвіду у сфері поводження з відходами АПК. Доведено, що для запобігання глобальних викликів безпеці, людству необхідне агропромислове виробництво нового типу, що буде відповідати принципам сталого розвитку. Обгрунтовано, що світові тенденції поводження з відходами АПК свідчать про зміну акцентів щодо їх використання, а саме про перехід на безвідходне виробництво, що забезпечує комплексну переробку агропромислових відходів, досягнення економічної, екологічної та соціальної ефективності.

The article examines the practice of using non-waste technologies in various spheres of the agro-industrial complex (meat, dairy, grain, baking, confectionery, brewing, pharmaceutical industries) in the context of the implementation of the Global Sustainable Development Program for 2016—2030. The goals of sustainable development aimed at the efficient use of resources and the use of cleaner and non-waste production are identified (Goal 8, Goal 9, Goal 12). The practice of introducing non-waste technologies in agro-industrial complexes in the leading countries of the world (USA, Denmark, Czech Republic, Germany, Great Britain, Poland, Hungary, France, Italy, the Netherlands, Japan) is considered. The emphasis is placed on the need to introduce modern non-waste technologies into economic circulation in Ukraine on the basis of positive international experience in the field of waste management of the agro-industrial complex. It has been proved that in order to prevent global security challenges, mankind needs agro-industrial production of a new type that will meet the principles of sustainable development. It is substantiated that the world trends of agro-industrial waste management show a shift in emphasis on their use, namely the transition to non-waste production, which ensures the integrated processing of agro-industrial waste, achievement of economic, ecological and social efficiency.

№ 6 2018, стор. 40 - 45

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет