EnglishНа русском

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, В. П. Дубенець

УДК: 339.54+338.24.021.8

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. П. Дубенець

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

V. Dubenets'

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

AREAS OF ACTIVIZATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF DOMESTIC ENTERPRISES

У статті проаналізовано ступінь ефективності ведення зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємствами в сучасних умовах. Визначено основні проблеми та перешкоди, з якими стикаються суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що формуються на макроекономічному рівні та їх вплив на бізнес-середовище функціонування підприємств. Запропоновано ряд заходів з активізації зовнішньоекономічної діяльності як для вітчизняних підприємств (заходи щодо підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності на кожному окремому підприємстві, а також щодо застосування вітчизняними підприємствами світових стандартів управління якістю продукції задля підвищення рівня конкурентоспроможності продукції), так і для заходів з підтримки державою зовнішньоекономічної діяльності (підтримка підприємництва з боку державної влади; створення ефективної державної політики у сфері промисловості, що передбачає перехід країни від сировинного типу економіки; диверсифікація поставок енергоносіїв у географічній структурі українського імпорту задля посилення власної енергонезалежності та енергетичної безпеки держави; активізація співпраці зі світовими науково-технічними центрами розвинених країн світу; запровадження з боку держави протекціоністських заходів, які дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних підприємств).

The article analyzes the degree of efficiency of conducting international economic activity by Ukrainian enterprises in modern conditions. The main problems and obstacles encountered by international economic activity entities, which are formed on the macroeconomic level and their influence on the business environment of the functioning of enterprises, are determined. A number of actions have been proposed to enhance international economic activity for domestic enterprises (measures to increase the level of efficiency of international economic activity at each separate enterprise, as well as on the application by the domestic enterprises of world standards of quality management of products in order to increase the level of competitiveness of products) and actions to support the state of international economic activity (support of enterprise by the state authorities; creation of effective state policy in industrial area, which envisages the transition of the country from the raw material type of economy, diversification of energy supplies in the geographical structure of Ukrainian imports in order to strengthen its own energy independence and energy security of the state, intensification of cooperation with the world's scientific and technical centers of developed countries, the introduction by the state of protectionist measures that will allow to ensure the proper competitiveness of national enterprises).

№ 6 2018, стор. 28 - 31

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет