EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
А. В. Руснак, Л. О. Алєщенко

Назад

УДК: 336.1:352

А. В. Руснак, Л. О. Алєщенко

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Визначено основні перешкоди для досягнення ефективності фінансового забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Доведено, що органи місцевого самоврядування сільських ОТГ часто неспроможні підготувати якісні інвестиційні проекти для отримання коштів державної підтримки та коштів міжнародної допомоги, не готові до запровадження стратегічного планування та програмування розвитку громад.
Вивчено досвід пошуку та залучення коштів для соціально-економічного розвитку територій на прикладі ОТГ у Херсонській області. Обгрунтовано заходи, які доцільно проводити громадам з метою підвищення інвестиційної привабливості території. Визначено основні пріоритети для залучення інвестицій в громади. З метою забезпечення сталого розвитку громад узагальнено напрями діяльності місцевих органів влади в інвестиційному процесі. Враховуючи розглянутий досвід залучення інвесторів, для формування привабливого інвестиційного іміджу ОТГ запропоновано практичні заходи.
Визначені основні джерела отримання коштів для соціально-економічного розвитку ОТГ: міжнародна технічна допомога, додаткові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури громади, надходження місцевих податків від суб'єктів господарювання.

A. Rusnak, L. Aleschenko

THE PROSPECTS FOR THE FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The main obstacles for achievement of financial support of the united territorial communities' development (UTCs) are determined. It is proved that local government bodies of rural UTCs often can't give high-quality investment projects for receiving state support and international aid funds. They are not ready to implement strategic planning and programming of community development.
The experience of searching and attracting funds for the social and economic development of the territories has been studied by using the example of UTCs in the Kherson region. The measures, which are expedient to conduct the communities in order to increase the investment attractiveness of the territory, are substantiated. The main priorities for attracting investments into the community are determined. In order to ensure sustainable development of communities, the directions of local authorities' activity in the investment process are generalized. Taking into account the considered experience of attracting investors, practical measures have been proposed to form an attractive investment image of UTCs.
The main sources of obtaining funds for socio-economic development of UTCs are identified: international technical assistance, additional subventions from the state budget to local budgets for the formation of community infrastructure, and the receipt of local taxes from business entities.

№ 6 2018, стор. 22 - 27

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

A. Rusnak

doctor of economic sciences, associate professor, professor of the Economics and Finance Department, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson


Л. О. Алєщенко

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

L. Aleschenko

higher education applicant of the third (educational-scientific) level, State higher educational institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

Як цитувати статтю

Руснак А. В., Алєщенко Л. О. Перспективи формування фінансових ресурсів об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2018. № 6. С. 22–27.

Rusnak, A. and Aleschenko, L. (2018), “The prospects for the formation of financial resources of the united territorial communities”, Agrosvit, vol. 6, pp. 22–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.