EnglishНа русском

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. І. Котикова, А. В. Богославська, Ю. А. Степанченко

УДК: 711.143:631.15(477.73)

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. В. Богославська

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Ю. А. Степанченко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

A. Bohoslavska

doctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv

Yu. Stepanchenko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Проведено дослідження економічної ефективності землекористування у сільськогосподарських підприємствах регіону за такими показниками: урожайність сільськогосподарських культур (зернові та зернобобові, соняшник, соя, ріпак озимий та ярий, картопля, овочі відкритого грунту, баштанні продовольчі); собівартість виробництва основних видів продукції рослинництва; результати від реалізації технічних (соняшник та ріпак), зернових та зернобобових культур (зернові та зернобобові, пшениця, ячмінь та кукурудза на зерно); рівень рентабельності та прибутковості галузі рослинництва. Період дослідження охоплює дані за 2005—2016 роки. На основі отриманих результатів зроблено висновок про рівень економічної ефективності землекористування у сільськогосподарських підприємствах регіону. Проведені дослідження мають на меті забезпечити моніторинг стану галузі для прийняття управлінських рішень стосовно сталого розвитку регіону.

The research of economic efficiency of agriculture in agricultural enterprises of the region was carried out on the following indicators: yield of agricultural crops (grain and leguminous plants, sunflower, soybean, winter and spring rape, potatoes, open-ground vegetables, melons foodstuffs); cost of production of the main types of crop production; results from technical sales (sunflower and rape), grain and legume crops (grain and leguminous plants, wheat, barley and maize for grain); the level of profitability and profitability of the crop production sector. The study period covers data for 2005—2016. On the basis of the obtained results, a conclusion is made about the level of economic efficiency of agriculture in agricultural enterprises of the region. The conducted researches are aimed at ensuring the monitoring of the state of the industry for making managerial decisions regarding the sustainable development of the region.

№ 6 2018, стор. 16 - 21

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет