EnglishНа русском

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
А. Г. Мартин, О. В. Краснолуцький, О. В. Шевченко

УДК: 338.436:334.758(043.3)

А. Г. Мартин

д. е. н., доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Краснолуцький

директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, м. Київ

О. В. Шевченко

к. е. н., старший викладач кафедри геодезії та картографії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

A. Martyn

D.Sc. (Economics), Associate Professor of Department of Land-Use planning National University of Life and Environmental Sciences of Ukrainе, Kyiv

O. Krasnolutsky

Director of Department for Land Management, Land Use and Land Protection The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre

О. Shevchenko

PhD (Economics), Senior Lecturer of Department of Geodesy and Cartography National University of Life and Environmental Sciences of Ukrainе, Kyiv

EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATION OF ECONOMIC CONCENTRATION OF AGRICULTURAL LAND

У статті проаналізована земельна політика держав-членів Європейського Союзу щодо регулювання економічної концентрації земель сільськогосподарського призначення, а також реалізації принципів відповідальної власності та використання земельних ресурсів. Встановлено, що земельна політика держав-членів здійснюється через Спільну сільськогосподарську політику (Common Agricultural Policy, CAP), яка є однією з найважливіших і найзатратніших сфер діяльності ЄС. Розглянуто, що головними завдання Спільної сільськогосподарської політики являються постійне підтримання сільського господарства, забезпечивши фермерам належний рівень життя, постачання споживачам високоякісних продуктів харчування за справедливими цінами Досліджено, що у рамках Спільної сільськогосподарської політики здійснюються прямі виплати (субсидії) з бюджету ЄС лише тим фермерам, які ведуть ресурсозберігаюче та безпечне землеробство, дотримуються стандартів захисту навколишнього середовища, безпеки харчових продуктів, піклуються про збереження високоякісних властивостей ґрунтів, запобігають розвитку деградації ґрунтів, запроваджують сівозміни. У статті висвітлюються проблеми доступу до земельних ресурсів у Європейському Союзі та шляхи їх вирішення.

The article analyzes the land policy of the member states of the European Union on the regulation of the economic concentration of agricultural land, as well as the implementation of the principles of responsible ownership and use of land resources. It is established that the land policy of the member states is implemented through the Common Agricultural Policy (CAP), which is one of the most important and cost-effective areas of EU activity. It is considered that the main objectives of the Common Agricultural Policy are constant maintenance of agriculture, providing farmers with an adequate standard of living, supplying consumers with high-quality food at fair prices. It is examined that under the Common Agricultural Policy, direct payments (subsidies) from the EU budget are made only to farmers who maintain resource-saving and safe agriculture, adhere to standards of environmental protection, food safety, they plan to preserve high-quality soil properties, prevent the development of soil degradation, and introduce crop rotations. The article deals with problems of access to land resources in the European Union and ways of their solution.

№ 6 2018, стор. 8 - 15

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет