EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Лаврук, Н. А. Славіна

Назад

УДК: 65.012.1:65.014.1:001

О. С. Лаврук, Н. А. Славіна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглядаються методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства. Результати дослідження свідчать, що ефективність роботи підприємства переважно залежить від дієвості управлінських рішень у сфері управління колективом. Тому необхідна більш оперативна, надійна і адаптована до сучасних умов система прийняття рішень, яка виступає фундаментом управління і дає змогу керівництву приймати раціональні управлінські рішення. Обгрунтовано класифікаційні ознаки управлінських рішень з метою організації їх виконання та удосконалення методів роботи з колективом підприємства. Визначено вимоги, котрі визначають якість управлінського рішення, що дозволить визначити їхню ефективність. Запропоновано систематизацію змісту управлінських рішень у сфері управління трудовим колективом, які повинні реалізовуватися в межах напрямів: формування колективу, підтримка його дієвості та згуртованості, стимулювання розвитку колективу. Доведено, що управління трудовим колективом включає конкретні види діяльності, які передбачають процес управління його персоналом, де управлінські рішення зводяться до прийому і переміщення працівників, навчання та підвищення їх кваліфікації, стабілізації й закріплення кадрів. Обгрунтовані методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у сфері управління колективом дозволять керівництву підприємств своєчасно і чітко сформулювати проблему та розробити необхідні варіанти її рішення.

O. Lavruk, N. Slavina

MANAGEMENT SOLUTIONS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION METHODICAL APPROACHES TO OF IN THE ENTERPRISE STAFF MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The methodical approaches to the development and implementation of managerial decisions in the staff enterprise management system are considered. The results of the research indicate that the efficiency of the enterprise depends mainly on the effectiveness of management decisions in the field of the staff management. Therefore we need more prompt, reliable and adapted to modern conditions decision-making system, which serves as the foundation of management and enables management to make rational management decisions. The classification signs of managerial decisions are grounded in order to organize their implementation and improve the methods of working with the team of the enterprise. The requirements that influence the quality of management decisions are determined and this helps to find out their effectiveness. The systematization of the management decisions content in the field of the staff management, which should be implemented within the directions such as the formation of the staff, its efficiency and cohesion support and the personnel development stimulation are proposed. It is proved that the staff management includes specific activities that involve the process of its personnel management , where management decisions are reduced to the workers admission and transferring, training and enhancement of their skills, stabilization and consolidation of personnel. Reasonable methodological approaches to the development and implementation of managerial decisions in the field of the team management will allow the company managers to formulate the problem in a timely manner and clearly and develop the necessary options for its solution.

№ 5 2018, стор. 42 - 48

Кількість переглядів: 915

Відомості про авторів

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

O. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy


Н. А. Славіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

N. Slavina

PhD (Economic), Associate Professor Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук О. С., Славіна Н. А. Методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом підприємства. Агросвіт. 2018. № 5. С. 42–48.

Lavruk, O. and Slavina, N. (2018), “Management solutions development and implementation methodical approaches to of in the enterprise staff management system”, Agrosvit, vol. 5, pp. 42–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.