EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАЛЕЖНІСТЬ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ
А. Ю. Козаченко

Назад

УДК: 657.6:657.471.65/66:664.1

А. Ю. Козаченко

ЗАЛЕЖНІСТЬ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Досліджено залежність обліку та ефективність аудиторської перевірки невиробничих витрат від: 1) організаційно-правової форми господарювання, згідно з якою прийняття управлінських рішення неможливо без повноти інформаційного забезпечення, періодичності отримання інформації та оперативної обробки відповідно до організаційної структури управління; 2) організаційної структури управління, згідно з якою виникає потреба в дослідженні місць виникнення невиробничих витрат (із урахуванням горизонтального та вертикального поділів праці) як на різних ланках управління, так і в структурних підрозділах з метою формування інформації й узагальнення даних за кожним центром відповідальності та місцем виникнення витрат — для аналітичного відображення в обліку, а отримання інформації про відхилення від запланованих параметрів — для оперативного контролю; 3) господарсько-технологічних особливостей підприємств цукрової галузі, які полягають в організації забезпечення сировиною за умов укладання договорів (залежно від категорій господарств) купівлі або доставки власної сировини на переробку, що безпосередньо пов'язано із виникненням невиробничих витрат; 4) особливостей сезонних коливань у маркетинговому періоді, в якому зміни невиробничих витрат, гіпотетично, пов'язані із підготовкою до виробничого періоду, початком і кінцем операційного циклу виробництва цукру та періоду міжсезоння.

A. Kozachenko

DEPENDENCE OF ACCOUNTING AND AUDIT OF NON-PRODUCTION COSTS ON ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The dependence of the accounting and the effectiveness of the audit of non-production costs from: 1) organizational and legal form of management, according to which the adoption of managerial decisions is impossible without the completeness of information provision, the frequency of information and operational processing in accordance with the organizational structure of management; 2) the organizational structure of management, according to which there is a need to study the places of non-production costs (taking into account the horizontal and vertical divisions of labor) both at different levels of management, and in structural units, with the aim of generating information and aggregation of data for each center of responsibility and place occurrence of expenses — for analytical reflection in the account, and receiving information about the deviation from the planned parameters — for operational control; 3) economic and technological peculiarities of the enterprises of the sugar industry, which consist in the organization of provision of raw materials in the conditions of conclusion of contracts (depending on the categories of farms) purchase or delivery of own raw material for processing, which is directly related to the occurrence of non-production costs; 4) features of seasonal fluctuations in the marketing period, in which changes in non-production costs are hypothetically related to the preparation for the production period, the beginning and the end of the operating cycle of sugar production and the period of the off-season.

№ 5 2018, стор. 34 - 41

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

А. Ю. Козаченко

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. Kozachenko

Candidate of Economic Sciences, Senior lecturer of the Audit and State Control Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Козаченко А. Ю. Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі. Агросвіт. 2018. № 5. С. 34–41.

Kozachenko, A. (2018), “Dependence of accounting and audit of non-production costs on organizational and technological features of sugar industry enterprises”, Agrosvit, vol. 5, pp. 34–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.