EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПРІДПРИЄМНИЦТВА
Л. М. Березіна

Назад

УДК: 338.436

Л. М. Березіна

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПРІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Важливу роль у соціально-економічному розвитку національної економіки відіграють суб'єкти малого та середнього підприємництва, які варто розглядати як один із головних чинників формування й розвитку конкурентоспроможності економіки, підтримки внутрішнього ринку, як важливе джерело формування бюджету різних рівнів і створення нових робочих місць.
Метою дослідження є узагальнення сучасних тенденцій та особливостей розвитку організаційно-економічних відносин суб'єктів малого та середнього підприємництва та окреслення можливих шляхів подолання проблем, пов'язаних з їх забезпеченням.
Однією з основних проблем суб'єктів малого та середнього підприємництва є необхідність свідомого формування власного майбутнього, що передбачає завоювання на ринку сприятливих конкурентних позицій з метою забезпечення довготривалого зростання. В умовах зростаючої глобалізації економічні процеси, що відбуваються у господарській діяльності підприємства, спрямовані на його розвиток у поєднанні з можливістю розвитку ефективних організаційно-економічних відносин з іншими учасниками ринку.
Для малих і середніх підприємств важливим завданням є обгрунтування власної стратегії на підставі наявної інформації та сигналів, що надходять з навколишнього середовища, з урахуванням необхідності формування ефективних організаційно-економічних відносин з партнерами.
Управління реалізацією стратегій співпраці суб'єктів малого і середнього підприємництва має низку специфічних особливостей. Це стосується як обгрунтування самої стратегії, широти охоплення нею напрямів і сфер господарської діяльності підприємства, так і часу виконання, забезпечення контролю ходу реалізації стратегії, можливості для здійснення змін (забезпечення гнучкості, адаптивності стратегії).
Дослідження доводить, що основними напрямами розвитку відносин між суб'єктами малого та середнього підприємництва мають стати: вдосконалення правового супроводу їх діяльності; підвищення відповідності функціонування малих і середніх підприємств світовим стандартам; впровадження міжнародного досвіду їх діяльності; активізація інноваційної діяльності; поглиблення міжрегіональних та міжнародних зв'язків; розвиток конкуренції тощо.

L. Berezina

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC RELATIONS OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS ENTITIES

Summary

An important role in socio-economic development of national economy is played by small and middle business entities, which should be considered as one of main factors of forming and development of economy competitiveness, support of internal market, as an important source of budget formation at different levels and creation of new workplaces.
The aim of the research is to summarize the current trends and peculiarities of the development of organizationally-economic relations of small and middle business entities and the determination of possible ways to overcome the problems associated with their provision.
One of basic problems of small and middle business entities there is a necessity of the conscious forming of the own future, which involves gaining favorable competitive positions in the market in order to ensure long-term growth.
In the context of growing globalization, the economic processes, which take place in the economic activity of the enterprise are focused on its development in consolidation with the possibility of developing effective organizational and economic relations with other market participants.
The important task for small and medium-sized enterprises is to justify their own strategy based on available information and signals coming from the environment, taking into account the need to form the effective organizational and economic relations with partners.
The management of implementation of strategies of small and middle business entities collaboration has a row of specific features. This concerns both the justification of the strategy itself, the breadth of its scope and areas of the enterprise's economic activity, and the time of execution, ensuring control over the implementation of the strategy, the opportunity for change (flexibility, adaptability of the strategy).
The research proves that the main directions of the relations development between the subjects of small and middle business entities should be: improvement of their activities legal support; increasing the correspondence of the small and middle business entities functioning to world standards; introduction of international experience of their activities; activation of innovation activity; deepening interregional and international relations; development of the competition etc.

№ 5 2018, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1219

Відомості про авторів

Л. М. Березіна

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

L. Berezina

doctor of Economic Sciences, professor, professor of the subdepartment of enterprise economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Березіна Л. М. Розвиток організаційно-економічних відносин суб'єктів малого та середнього прідприємництва. Агросвіт. 2018. № 5. С. 3–8.

Berezina, L. (2018), “Development of organizationally-economic relations of small and middle business entities”, Agrosvit, vol. 5, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.