EnglishНа русском

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. О. Мясников

УДК: 658.589:621.002

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Miasnykov

candidate for the Department of Economics of the municipal economy enterprises, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO FORECASTING INDICATORS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Статтю присвячено актуальній проблемі прогнозування рівня інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Складність прогнозування інноваційного потенціалу пов'язано, в першу чергу, із необхідністю застосування різних методів при дослідженні матеріальних і нематеріальних складових потенціалу. Запропоновано послідовність проведення прогнозу складових інноваційного потенціалу з рекомендаціями у разі незадовільних результатів прогнозу. Дослідження показали, що динаміка основних показників, які характеризують инновационній потенціал, носить стрибкоподібний характер. Наявність інтервенцій є характерною особливістю часових рядів, що значно ускладнює прогнозування в середньостроковому періоді. Для прогнозування показників інноваційного потенціалу запропоновано використовувати модель авторегресії-ковзного середнього з інтервенцією ARIMA. Наведено результати прогнозу чистого доходу від реалізованої інноваційної продукції, коефіцієнту прогресивності продукції для восьми машинобудівних підприємств Харківської області. Обчислено прогнозований інтегральний індекс рівня інноваційного потенціалу, що дозволило визначити рейтинг досліджуваних машинобудівних підприємств.

The article is devoted to the actual problem of forecasting the level of innovative potential of machine-building enterprises. The complexity of forecasting of innovation potential is connected, first of all, with the necessity of applying different methods in the study of material and non-material components of the potential. The sequence of carrying out the forecast of components of innovative potential with recommendations in case of unsatisfactory results of the forecast is proposed. Studies have shown that the dynamics of the main indicators that characterize the innovation potential is spin-like. The presence of interventions is a characteristic feature of time series, which greatly complicates the forecasting in the medium-term. To predict the indicators of innovation potential, it is proposed to use the model of autoregression-moving average with the ARIMA intervention. The results of the forecast of net income from realized innovative products, the coefficient of product progressiveness for eight machine-building enterprises of Kharkiv region are presented. The predicted integral index of the level of innovation potential was calculated, which allowed to determine the rating of the studied machine-building enterprises.

№ 4 2018, стор. 68 - 74

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет