EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. О. Мясников

Назад

УДК: 658.589:621.002

В. О. Мясников

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі прогнозування рівня інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Складність прогнозування інноваційного потенціалу пов'язано, в першу чергу, із необхідністю застосування різних методів при дослідженні матеріальних і нематеріальних складових потенціалу. Запропоновано послідовність проведення прогнозу складових інноваційного потенціалу з рекомендаціями у разі незадовільних результатів прогнозу. Дослідження показали, що динаміка основних показників, які характеризують инновационній потенціал, носить стрибкоподібний характер. Наявність інтервенцій є характерною особливістю часових рядів, що значно ускладнює прогнозування в середньостроковому періоді. Для прогнозування показників інноваційного потенціалу запропоновано використовувати модель авторегресії-ковзного середнього з інтервенцією ARIMA. Наведено результати прогнозу чистого доходу від реалізованої інноваційної продукції, коефіцієнту прогресивності продукції для восьми машинобудівних підприємств Харківської області. Обчислено прогнозований інтегральний індекс рівня інноваційного потенціалу, що дозволило визначити рейтинг досліджуваних машинобудівних підприємств.

V. Miasnykov

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO FORECASTING INDICATORS OF INNOVATIVE POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the actual problem of forecasting the level of innovative potential of machine-building enterprises. The complexity of forecasting of innovation potential is connected, first of all, with the necessity of applying different methods in the study of material and non-material components of the potential. The sequence of carrying out the forecast of components of innovative potential with recommendations in case of unsatisfactory results of the forecast is proposed. Studies have shown that the dynamics of the main indicators that characterize the innovation potential is spin-like. The presence of interventions is a characteristic feature of time series, which greatly complicates the forecasting in the medium-term. To predict the indicators of innovation potential, it is proposed to use the model of autoregression-moving average with the ARIMA intervention. The results of the forecast of net income from realized innovative products, the coefficient of product progressiveness for eight machine-building enterprises of Kharkiv region are presented. The predicted integral index of the level of innovation potential was calculated, which allowed to determine the rating of the studied machine-building enterprises.

№ 4 2018, стор. 68 - 74

Кількість переглядів: 1018

Відомості про авторів

В. О. Мясников

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

V. Miasnykov

candidate for the Department of Economics of the municipal economy enterprises, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Як цитувати статтю

Мясников В. О. Науково-методичний підхід до прогнозування показників інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Агросвіт. 2018. № 4. С. 68–74.

Miasnykov, V. (2018), “Scientific and methodical approach to forecasting indicators of innovative potential of machine-building enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 68–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.