EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Г. Т. П'ятницька, О. М. Григоренко, В. С. Найдюк

Назад

УДК: 005.591.6:640.43-022.51

Г. Т. П'ятницька, О. М. Григоренко, В. С. Найдюк

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Систематизовано наявні наукові підходи до визначення поняття "інноваційний потенціал". Виділено три групи дефініцій за ресурсним, результативним та комбінованим підходом до трактування сутності інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано авторську дефініцію поняття "інноваційний потенціал підприємства". Проведено аналіз різних методичних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств. Встановлено те, як на практиці проводиться оцінювання інноваційного потенціалу на малих підприємствах ресторанного господарства в Україні. Визначено рівні інноваційного потенціалу генеральної сукупності малих та мікропідприємств ресторанного господарства України за джерелами покриття витрат протягом 2013—2015 рр. та по вибірці малих підприємств ресторанного господарства з різних регіонів країни. Запропоновано авторський підхід до оцінювання інноваційного потенціалу на підприємствах ресторанного господарства, що передбачає урахування галузевої специфіки найбільш частих інноваційних змін, а також ймовірність інновацій, що не потребують додаткових витрат. Охарактеризовано чинники, що впливають на інноваційний потенціал підприємств у сфері ресторанного господарства.

G. Piatnytska, О. Hryhorenko, V. Naidiuk

METHODICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE CATERING TRADE' SMALL ENTERPRISES

Summary

The existing scientific approaches to the definition of "innovative potential" are systematized. Three groups of definitions that distinguished by approaches (resource, effective and combined) to the interpretation of the essence of enterprise innovative potantial are highlighted. The author's definition of the concept of "innovative potential of the enterprise" is proposed. The analysis of various methodical approaches to the evaluation of enterprises innovative potential is conducted. It is established how in practice the evaluation of innovative potential at small catering enterprises in Ukraine is carried out. The levels of innovative potential of a general set of Ukrainian catering small and microenterprises by sources of expenses covering during 2013—2015 and a sample of small catering enterprises from different regions of the country are determined. The author's approach to the assessment of innovative potential at catering enterprises is proposed. It involves taking into account the industry specificity of the most frequent innovational changes and the probability of innovations that do not require additional expenses. The factors that impact to the innovative potential of catering trade enterprises are described.

№ 4 2018, стор. 53 - 63

Кількість переглядів: 1205

Відомості про авторів

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


О. М. Григоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. Hryhorenko

Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of Engineering and technical disciplines Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

Як цитувати статтю

П'ятницька Г. Т., Григоренко О. М., Найдюк В. С. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства. Агросвіт. 2018. № 4. С. 53–63.

Piatnytska, G., Hryhorenko, О. and Naidiuk, V. (2018), “Methodical and practical approaches to the evaluation of innovative potential of the catering trade' small enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 53–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.