EnglishНа русском

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ВУГЛЕЦЕВОГО РИНКУ У СЕКТОРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
О. В. Бутрим

УДК: 332:631.1

О. В. Бутрим

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО ВУГЛЕЦЕВОГО РИНКУ У СЕКТОРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

O. Butrym

Ph.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development of Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FORMATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENT OF THE INTERNAL CARBON MARKET IN THE LAND USE SECTOR OF UKRAINE

Показано, що на тлі постійних нарощувань обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, спосіб землекористування в Україні не є збалансованим, а обсяги зовнішніх інвестицій у цей сектор та стан розвитку сільськогосподарського машинобудування демонструють постійне скорочення впродовж майже десятиріччя. Цим пояснюється необхідність пошуку нових підходів щодо покращення економічної ситуації та розв'язання проблеми забезпечення агроекологічної безпеки. Обгрунтовано ефективність формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку (ВВР) сектору землекористування через запровадження низьковуглецевого землекористування (НВЗ). Показані зв'язки між суб'єктами господарювання при функціонуванні ВВР та доведено необхідність удосконалення інструменту нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом врахування коефіцієнту змін запасів вуглецю для досягнення прийнятного рівня агроекологічної безпеки регіонів. Висвітлено важелі активізації розвитку господарського комплексу країни та поліпшення соціально-економічного становища при запровадженні запропонованого фінансово-економічного інструменту, який здатен створити додаткові джерела фінансових надходжень у розвиток агровиробництва.

It is shown that against the backdrop of steady growth of agricultural production volumes, the way of land use in Ukraine is not balanced, and the volume of foreign investment in this sector and the state of development of agricultural machinery show a constant decline for almost a decade. This explains the need to find new approaches to improve the economic situation and solve the problem of ensuring agroecological safety. The efficiency of forming the financial and economic instrument of the internal carbon market (ICM) of the land use sector through the introduction of low-carbon land use (LCLU) is substantiated. The relations between business entities in the functioning of the ICM are shown and the necessity of improving the instrument of normative monetary valuation of agricultural land is proved by taking into account the coefficient of changes of carbon stocks in order to achieve an acceptable level of agroecological safety of the regions. The levers of activation of the development of the economic complex of the country and improvement of the socio-economic situation in the introduction of the proposed financial and economic instrument are substantiated. It is capable of creating additional sources of financial revenues for the development of agro-production is highlighted.

№ 4 2018, стор. 47 - 52

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет