EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE ELITE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES AND HEALTH CARE IN UKRAINE
N. Datsii

Назад

УДК: 331.102.142

N. Datsii

FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE ELITE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES AND HEALTH CARE IN UKRAINE

Summary

It has been established that the health care system of Ukraine requires the presence of a new healthcare management specialist — a health care manager. In the health care system, managers should be first and foremost those managers who are called mid-level managers. It is proved that at the present stage of development of the industry, the most appropriate form of management of the health sector remains its model, which involves a combination of management with widespread use of market mechanisms in the provision of medical services to the population.
Foreign authors determine one of the most important mechanisms for reforming health care management by constantly improving the quality of medical services provision. System analysis of scientific literature and legislative acts gives grounds to assert that the considered theoretical developments of scientists relate to certain aspects of the given problem and to a certain extent reveal its content. That is why in the context of this study further study is required: the creation and functioning of the state apparatus of management of sanatorium and resort support of Ukrainian national military formations; strategic directions of development of the state policy in the sphere of sanatorium and resort maintenance of the population of Ukraine; the scientific substantiation of the correlation between the number of middle medical personnel and the doctors of sanatorium and resort medical treatment facilities is an important part of the state management of human resources of health care in Ukraine.

Н. В. Дацій

ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ У СИСТЕМІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Анотація

Встановлено, що система охорони здоров'я України потребує наявності нового спеціаліста управління системою — менеджера охорони здоров'я. В системі охорони здоров'я до менеджерів слід віднести перш за все, тих керівників, яких називають керівниками середньої ланки. Доведено, що на сучасному етапі розвитку галузі найбільш доцільною формою управління сферою охорони здоров'я залишається та її модель, яка передбачає поєднання управління з широким використанням ринкових механізмів у системі надання медичних послуг населенню.
Одним з найважливіших механізмів реформування управління охороною здоров'я зарубіжні автори визначають постійне підвищення якості надання медичних послуг. Системний аналіз наукової літератури та законодавчих актів дає підстави стверджувати, що розглянуті теоретичні розробки вчених стосуються окремих аспектів даної проблематики і лише певною мірою розкривають її зміст. Саме тому в контексті цього дослідження подальшого вивчення потребують: створення й функціонування державного апарату управління санаторно-курортним забезпеченням українських національних військових формувань; стратегічні напрями розвитку державної політики у галузі санаторно-курортного забезпечення населення України; наукове обгрунтування співвідношенням між кількістю середнього медичного персоналу та лікарями санаторно-курортних лікувально-профілактичних закладів — важлива складова державного управління кадровими ресурсами охорони здоров'я України.

№ 4 2018, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1009

Відомості про авторів

N. Datsii

doctor in public administration, professor, professor of faculty of economic theory, intellectual property and public administration in Zhytomyr national agroecological university

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та державного управління Житомирського національного агроекологічного університету

Як цитувати статтю

Дацій, Н. В. (2018), “Formation of the administrative elite in the system of provision of medical services and health care in Ukraine”, Agrosvit, vol. 4, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.