EnglishНа русском

FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE ELITE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES AND HEALTH CARE IN UKRAINE
N. Datsii

УДК: 331.102.142

N. Datsii

doctor in public administration, professor, professor of faculty of economic theory, intellectual property and public administration in Zhytomyr national agroecological university

FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE ELITE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF MEDICAL SERVICES AND HEALTH CARE IN UKRAINE

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та державного управління Житомирського національного агроекологічного університету

ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ У СИСТЕМІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

It has been established that the health care system of Ukraine requires the presence of a new healthcare management specialist — a health care manager. In the health care system, managers should be first and foremost those managers who are called mid-level managers. It is proved that at the present stage of development of the industry, the most appropriate form of management of the health sector remains its model, which involves a combination of management with widespread use of market mechanisms in the provision of medical services to the population.
Foreign authors determine one of the most important mechanisms for reforming health care management by constantly improving the quality of medical services provision. System analysis of scientific literature and legislative acts gives grounds to assert that the considered theoretical developments of scientists relate to certain aspects of the given problem and to a certain extent reveal its content. That is why in the context of this study further study is required: the creation and functioning of the state apparatus of management of sanatorium and resort support of Ukrainian national military formations; strategic directions of development of the state policy in the sphere of sanatorium and resort maintenance of the population of Ukraine; the scientific substantiation of the correlation between the number of middle medical personnel and the doctors of sanatorium and resort medical treatment facilities is an important part of the state management of human resources of health care in Ukraine.

Встановлено, що система охорони здоров'я України потребує наявності нового спеціаліста управління системою — менеджера охорони здоров'я. В системі охорони здоров'я до менеджерів слід віднести перш за все, тих керівників, яких називають керівниками середньої ланки. Доведено, що на сучасному етапі розвитку галузі найбільш доцільною формою управління сферою охорони здоров'я залишається та її модель, яка передбачає поєднання управління з широким використанням ринкових механізмів у системі надання медичних послуг населенню.
Одним з найважливіших механізмів реформування управління охороною здоров'я зарубіжні автори визначають постійне підвищення якості надання медичних послуг. Системний аналіз наукової літератури та законодавчих актів дає підстави стверджувати, що розглянуті теоретичні розробки вчених стосуються окремих аспектів даної проблематики і лише певною мірою розкривають її зміст. Саме тому в контексті цього дослідження подальшого вивчення потребують: створення й функціонування державного апарату управління санаторно-курортним забезпеченням українських національних військових формувань; стратегічні напрями розвитку державної політики у галузі санаторно-курортного забезпечення населення України; наукове обгрунтування співвідношенням між кількістю середнього медичного персоналу та лікарями санаторно-курортних лікувально-профілактичних закладів — важлива складова державного управління кадровими ресурсами охорони здоров'я України.

№ 4 2018, стор. 20 - 24

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет