EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
І. М. Семенчук, В. А. Юзик

Назад

УДК: 330.47:519.8

І. М. Семенчук, В. А. Юзик

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні засади функціонування земельно-інформаційної системи в Україні. Визначено сутність поняття "земельні ресурси" та "управління земельними ресурсами". Охарактеризовано роль інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в державній інформаційній політиці. Обгрунтовано завдання, мету, функції земельно-інформаційної системи (ЗІС) як найголовнішої складової інформаційного забезпечення. Сформовано структурно-інформаційну схему земельно-інформаційної системи та охарактеризовано джерела інформації про земельні ресурси, що забезпечують функціонування цієї системи. Основну увагу приділено земельному кадастру, адже він займає центральне місце у сфері управління земельними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан земельно-інформаційної системи та запропоновано можливі напрями удосконалення для подальшого її функціонування з метою раціонального та збалансованого землекористування.

I. Semenchuk, V. Yuzyk

INFORMATION SUPPORT OF LAND RESOURCES MANAGEMENT

Summary

This article describes the theoretical principles of functioning land information system in Ukraine. The essence of the concept of "land resources" and "management of land resources" is determined. The role of information provision of land resources management in the state information policy has been characterized. The task, purpose, functions of the land-information system (ZIS), as the main component of information support, are substantiated. A structural information scheme of the land information system is formed and sources of information on land resources providing the functioning of this system are characterized. The main attention is paid to the land cadastre, because it occupies a central place in the field of land resources management. The current state of the land information system is analyzed and possible directions of improvement for its further functioning are proposed for rational and balanced land use.

№ 4 2018, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 1539

Відомості про авторів

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

I. Semenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of department of enterprise economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


В. А. Юзик

Школа молодого вченого, факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

V. Yuzyk

School of a young scientist, Faculty of Economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Семенчук І. М., Юзик В. А. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами. Агросвіт. 2018. № 4. С. 15–19.

Semenchuk, I. and Yuzyk, V. (2018), “Information support of land resources management”, Agrosvit, vol. 4, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.