EnglishНа русском

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ
А. В. Лесь

УДК: 621.65

А. В. Лесь

к. е. н., старший викладач кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ

A. Les

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS

У статті досліджено теоретико-методичні та прикладні положення щодо процесу розроблення та реалізації екологічних програм з урахуванням еколого-економічних критеріїв. На основі теоретичних узагальнень запропоновано авторське трактування дефініції "екологічна програма". Удосконалено систематизацію екологічних програм, що враховує наявність багатьох властивостей природних ресурсів. Запропоновано підхід до фінансування екологічних програм, який грунтується на концепції зовнішніх екологічних ефектів. Обгрунтовано методичний підхід до оцінки екологічних програм, що передбачає моніторинг не тільки досягнутих, але й пролонгованих у часі екологічних, соціальних та економічних результатів реалізації програми. Обгрунтовано необхідність обов'язкового оприлюднення програм шляхом проведення онлайн-семінарів та створення фокус-груп, що зумовлює участь суспільства у вирішенні екологічних проблем держави. Наведений підхід дозволить підвищити екологічну культуру населення.

The article studies the theoretical, methodological and applied concepts relating to the process of development and implementation of ecological programs with an allowance for ecological and economic criteria. The author's interpretation of the definition of "ecological program" has been suggested on the basis of theoretical generalizations. The arrangement of ecological programs has been improved taking into account the presence of many properties of natural resources. Methodological approach to estimating ecological programs providing for monitoring both the achieved and prolonged ecological, social and economic results of program implementation has been developed. The necessity of obligatory promulgation of the program by means of online seminars and focus groups that predetermines the participation of the society in solving the state ecological problems has been grounded. The given approach will allow to promote the ecological culture of the population.

№ 4 2018, стор. 3 - 6

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет