EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ
А. В. Лесь

Назад

УДК: 621.65

А. В. Лесь

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні та прикладні положення щодо процесу розроблення та реалізації екологічних програм з урахуванням еколого-економічних критеріїв. На основі теоретичних узагальнень запропоновано авторське трактування дефініції "екологічна програма". Удосконалено систематизацію екологічних програм, що враховує наявність багатьох властивостей природних ресурсів. Запропоновано підхід до фінансування екологічних програм, який грунтується на концепції зовнішніх екологічних ефектів. Обгрунтовано методичний підхід до оцінки екологічних програм, що передбачає моніторинг не тільки досягнутих, але й пролонгованих у часі екологічних, соціальних та економічних результатів реалізації програми. Обгрунтовано необхідність обов'язкового оприлюднення програм шляхом проведення онлайн-семінарів та створення фокус-груп, що зумовлює участь суспільства у вирішенні екологічних проблем держави. Наведений підхід дозволить підвищити екологічну культуру населення.

A. Les

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS

Summary

The article studies the theoretical, methodological and applied concepts relating to the process of development and implementation of ecological programs with an allowance for ecological and economic criteria. The author's interpretation of the definition of "ecological program" has been suggested on the basis of theoretical generalizations. The arrangement of ecological programs has been improved taking into account the presence of many properties of natural resources. Methodological approach to estimating ecological programs providing for monitoring both the achieved and prolonged ecological, social and economic results of program implementation has been developed. The necessity of obligatory promulgation of the program by means of online seminars and focus groups that predetermines the participation of the society in solving the state ecological problems has been grounded. The given approach will allow to promote the ecological culture of the population.

№ 4 2018, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 987

Відомості про авторів

А. В. Лесь

к. е. н., старший викладач кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Les

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Лесь А. В. Організаційно-економічний механізм формування екологічних програм. Агросвіт. 2018. № 4. С. 3–6.

Les, A. (2018), “Organizational and economic mechanism for the formation of environmental programs”, Agrosvit, vol. 4, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.