EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА
Т. А. Репіч, К. Ю. Закорська

Назад

УДК: 338.47

Т. А. Репіч, К. Ю. Закорська

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Логістичний підхід сприяє підвищенню стабільності в організації та зменшення витрат ресурсів. Досліджено різні варіанти визначення поняття транспортної інфраструктури. Стаття містить розгляд питання взаємозалежності транспортної інфраструктури та інформаційної системи. Транспортна інфраструктура створена під конкретну специфіку діяльності та масштаби виробництва. Вона має забезпечуючий характер, носить характер сервісу. Фактична пропускна здатність, як правило, враховує перспективне розширення матеріального та інформаційного потоку. Розглянуто процес проходження інформації і можливі джерела формування. Встановлено, що інформаційна система забезпечує максимально швидке та економічне використання наявного потенціалу транспортної інфраструктури. Вона дає можливість уникнути певних проблем транспортування. Інформаційна система розглядається як складована частина транспортної інфраструктури, що допомагає виконувати завдання процесу транспортування.

T. Repich, K. Zakorska

INFORMATION SYSTEMS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF ENTERPRISE

Summary

The logistic approach contributes to increasing the stability of the organization and reducing the cost of resources. Various variants of definition of a concept of a transport infrastructure are explored. This article includes consideration of the issue of interdependence of transport infrastructure and information system. The transport infrastructure is created according to the specific activity and scale of production. It has a character providing service. Actual throughput, as a rule, takes into account the prospective expansion of the material and information flow. The process of passing information and possible sources of formation are considered. It has been established that the information system provides faster and most economical use of existing potential of transport infrastructure. It makes it possible to avoid certain transportation problems. The information system is considered as an integral part of the transport infrastructure, which helps to fulfill the tasks of the process.

№ 3 2018, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

Т. А. Репіч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

T. Repich

Candidate of Economic Sciences, National University of Food Technologies


К. Ю. Закорська

магістрант, Національний університет харчових технологій

K. Zakorska

Master of Science, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Репіч Т. А., Закорська К. Ю. Інформаційні системи в транспортній інфраструктурі підприємства. Агросвіт. 2018. № 3. С. 56–60.

Repich, T. and Zakorska, K. (2018), “Information systems in transport infrastructure of enterprise”, Agrosvit, vol. 3, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.