EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Прожога, О. М. Матвієвський

Назад

УДК: 330.3

І. В. Прожога, О. М. Матвієвський

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Перед будь-яким підприємством постає першочергова задача забезпечення своєї конкурентоспроможності на ринку. Для досягнення цієї мети підприємству необхідно розробити таку конкурентну стратегію, що дозволить реалізувати свої конкурентні переваги та нівелювати можливі недоліки, враховуючи при цьому можливості і загрози зовнішнього середовища.
Чимало досліджень присвячено стратегіям конкурентоспроможності та розвитку підприємства, але процес забезпечення конкурентоспроможності підприємств потребує більш грунтовного дослідження й конкретизації. Зокрема залишається не зовсім чітко сформованим механізм забезпечення конкурентоспроможності, який на практиці повинен забезпечувати постійне оновлення конкурентних переваг за рахунок аналізу фактичних стратегічних прогалин у процесі реалізації конкурентних стратегій. У зв'язку з цим, питання оптимізації процесу розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства є актуальним.

I. Prozhoha, O. Matvievskiy

COMPLEX APPROACH TO THE PROCESS OF FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISE

Summary

The primary task of any enterprise is to ensure its competitiveness on the market. To achieve this goal, an enterprise needs to develop a competitive strategy that will realize its competitive advantages and minimize potential disadvantages while taking into account the opportunities and threats of the environment.
A lot of research is devoted to the competitiveness and development strategies of the enterprise, but the process of ensuring the competitiveness of enterprises requires more thorough research and concretization. In particular, the mechanism for ensuring competitiveness is still not well-established, which in practice should ensure the constant updating of competitive advantages by analyzing actual strategic gaps in the implementation of competitive strategies. In this regard, the issue of optimization of the process of development and implementation of the company's competitive strategy is relevant.

№ 3 2018, стор. 46 - 48

Кількість переглядів: 1042

Відомості про авторів

І. В. Прожога

к. е. н., завідувач кафедри економіки управління, Шосткинський інститут Сумського державного університету

I. Prozhoha

Ph.D. in Economics, Head of Economics and Management Department, Shostka Institute of Sumy State University


О. М. Матвієвський

cтудент, Шосткинський інститут Сумського державного університету

O. Matvievskiy

student, Shostka Institute of Sumy State University

Як цитувати статтю

Прожога І. В., Матвієвський О. М. Комплексний підхід до процесу формування конкурентної стратегії підприємства. Агросвіт. 2018. № 3. С. 46–48.

Prozhoha, I. and Matvievskiy, O. (2018), “Complex approach to the process of formation of competitive strategy of enterprise”, Agrosvit, vol. 3, pp. 46–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.