EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ — ОСНОВА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ПОЛТАВЩИНИ
Т. В. Дядик, Л. П. Погребняк

Назад

УДК: 332.33(477.53)

Т. В. Дядик, Л. П. Погребняк

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ — ОСНОВА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ПОЛТАВЩИНИ

Анотація

Одним із складових елементів ресурсного потенціалу є земля. Вона активно впливає на процес виробництва, є його найважливішим складовим елементом, базою для органічного поєднання інших виробничих ресурсів. У статті проаналізовано дані у системі землекористування і землеволодіння, визначено ступіть використання землі та рівень ефективного сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано напрями ефективного використання в аграрних формуваннях досліджувального регіону. Основним напрямом підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів є послідовна інтенсифікація аграрного виробництва. Актуальність і практична необхідність суспільно-географічних досліджень земельних ресурсів полягає у вирішенні проблеми раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу, що перебуває в трансформаційному стані. Покращення економічної ситуації в сільському господарстві і забезпечення максимального використання його можливостей досягається за умови раціонального використання ресурсів на основі їх пропорційності і збалансованості.

Т. Diadyk, L. Pohrebniak

LAND RESOURCES — BASIS OF PRODUCTION POTENTIAL OF AGRARIAN FORMATIONS OF POLTAVA REGION

Summary

One of the constitutive components of the resource potential is land. It actively influences production process, it is its most important constitutive element, the basis for the organic combination of other productive resources. In this article the data in land-use and land-tenure system is analyzed, the rate of land use and the level of efficient agricultural production are determined. We substantiated the areas of efficient use in agrarian formations of the region being studied. The main direction of increasing the economic efficiency of land resource use is the consistent intensification of agrarian production. The rationale and practical need for social and geographical study of land resources lies in solving the problem of efficient use of the land resource potential that is being transformed. Improving the economic situation in agriculture and facilitating the maximum use of its potential is achieved through rational use of resources based on their proportionality and balance.

№ 3 2018, стор. 41 - 45

Кількість переглядів: 1716

Відомості про авторів

Т. В. Дядик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Т. Diadyk

associate professor of the Department of Business Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Л. П. Погребняк

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

L. Pohrebniak

Post graduate student of the Department of Business Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Дядик Т. В., Погребняк Л. П. Земельні ресурси — основа виробничого потенціалу аграрних формувань полтавщини. Агросвіт. 2018. № 3. С. 41–45.

Diadyk, Т. and Pohrebniak, L. (2018), “Land resources — basis of production potential of agrarian formations of poltava region”, Agrosvit, vol. 3, pp. 41–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.