EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
І. С. Воронецька, Н. А. Спринчук, О. О. Кравчук

Назад

УДК: 330.322:631.164

І. С. Воронецька, Н. А. Спринчук, О. О. Кравчук

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню факторів, що визначають перспективи розвитку товарного кормовиробництва, тенденції їх впливу. Здійснено класифікацію груп споживачів: за розміром та рівнем організації; за продуктовою спрямованістю виробництва. В свою чергу групу виробників розподілено на: окремі виробничі цехи та інші структури у складі фермерських господарств; окремі невеликі кормовиробничі підприємства; окремі кормовиробничі підприємства у складі агрохолдингів; підприємства оліє-жирової та інших галузей харчової промисловості; крупні виробники кормів у складі міжнародних компаній. Охарактеризовано особливості ринку кормів в Україні, його сучасний стан, встановлено рівень конкуренції. Поглиблено теоретичні погляди впливу держави та її значення на подальший розвиток товарного кормовиробництва. Окрім фінансової підтримки інвестицій, виокремлено необхідність інформаційної, організаційної та інфраструктурної.
Визначено найвагоміші фактори впливу, пріоритетні напрями подальшого розвитку товарного виробництва кормів.

I. Voronetska, N. Sprinchuk, O. Kravchuk

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMODITY FEED PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of factors that determine the prospects for the development of commodity fodder production, trends of their influence. Classification of consumer groups is carried out: by size and level of organization; for the product orientation of production. In turn, the group of producers is divided into: separate production shops and other structures in the structure of farms; some small farms; separate feed-processing enterprises within agroholdings; enterprises of oil-fat and other branches of the food industry; large feed manufacturers in the international companies. Characterized by the peculiarities of the feed market in Ukraine, its current state, the level of competition is established. In-depth theoretical views on the state's influence and its importance on the further development of commodity fodder production. In addition to financial support for investments, the need for informational, organizational and infrastructural support is highlighted.
The most important factors of influence, the priority directions of the further development of commodity production of feed are determined.

№ 3 2018, стор. 12 - 18

Кількість переглядів: 1236

Відомості про авторів

І. С. Воронецька

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

I. Voronetska

n.e.s., s.r.w., head of the laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya


Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. Sprinchuk

n.e.s., s.r.w., senior research worker laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya


О. О. Кравчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

O. Kravchuk

n.e.s., s.r.w., senior research worker laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya

Як цитувати статтю

Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Кравчук О. О. Перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні. Агросвіт. 2018. № 3. С. 12–18.

Voronetska, I., Sprinchuk, N. and Kravchuk, O. (2018), “Prospects for the development of commodity feed production in Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 12–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.