EnglishНа русском

СИТУАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
Ю. В. Гірман

УДК: 33.614.8.62.7

Ю. В. Гірман

Голова Наглядової ради ПАТ "Банк Альянс", м. Київ, Україна

СИТУАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

Yu. Girman

Chairman of Supervisory Board in PJSC "Bank Alliance", Kyiv, Ukraine

SITUATIONAL APPLICATION OF FINANCIAL MONITORING ELEMENTS WHILE PROVIDING THE FINANCIAL SECURITY OF BANK

У статті розглянуто взаємозв'язок інструментів фінансового моніторингу із забезпеченням концептуальних засад фінансової безпеки банку. Наведено особливості проведення поглибленої перевірки щодо сумнівного клієнта та обгрунтовано загальне оптимальне рішення шляхом ситуативного аналізу практичних прикладів. Встановлено особливості структурного аналізу пошуку інформації щодо клієнта в сучасних умовах за рахунок ситуативного аналізу здобуття фінансової інформації. Описано процедуру пошуку надійних джерел інформації про кінцевого бенефіціарного власника — реального контролеру бізнесу. Встановлено процедуру ідентифікації джерел походження статків та коштів клієнтів, які є ПЕП, що становить собою один з найважливіших компонентів процесу детальної ідентифікації клієнта згідно з рекомендаціями FATF. Запропоновано формат реінкарнації та відтворення ділових відносин з клієнтом, коли клієнт після першої відмови в обслуговуванні за результатами аналізу служб фінансової безпеки або фінансового моніторингу прагне повторно здійснити операцію на заданих умовах невизначеності.

The article deals with the relationship between financial monitoring instruments and ensuring the conceptual framework of financial security of the bank. The peculiarities of in-depth inspection of a questionable client were disposed and the general optimal solution was substantiated by situational analysis of practical examples. The peculiarities of the structural analysis of clients' information search in modern conditions are established due to situational analysis of obtaining financial information. The research procedure of reliable information sources about the final beneficiary owner — the real controller of business was described. The procedure for identifying sources of origin of funds and clients' costs, which are close to PEP, was established, in order to become one of the most important components of detailed customer identification process in accordance with the FATF recommendations. The format of reincarnation and reproduction of business relations with the client is offered, as well when the client, after the first refusal of service based on the results of the financial security or financial monitoring services analysis, seeks to re-execute the transaction under the given conditions of uncertainty.

№ 2 2018, стор. 71 - 76

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет