EnglishНа русском

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, І. О. Федоров

УДК: 657.6:657.44

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

І. О. Федоров

магістр ОА-15, Запорізька державна інженерна академія

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Fedorov

master AA-15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE INTERNAL CONTROL OF INVENTORY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення внутрішнього контролю виробничих запасів, розроблено програму внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роботі розроблено програму внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства, яка включає: загальний план внутрішнього контролю, програму внутрішнього контролю, робочі документи, а саме для перевірки правильності: визначення залишку виробничих запасів на початок періоду, віднесення до виробничих запасів, оформлення первинних документів з виробничих запасів, віднесення виробничих запасів до субрахунків, оцінки запасів при надходженні, оцінки запасів при їх використанні, кореспонденції рахунків з виробничих запасів, відображення вартості у балансі, визначення залишку виробничих запасів на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу контролеру охопити всі аспекти обліку виробничих запасів на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку виробничих запасів, вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній контроль та підвищити фінансову безпеку підприємства.

The authors of the article substantiate the goal and objectives of the internal control of inventory, a programme of internal control of inventory for improving financial security. In this work authors had developed the internal control programme of inventory to improve financial security at the enterprise, which includes: the overall internal control plan, internal control programme, working papers, which are used to verify: the determination of the rest of inventory for beginning of the period, the assignment of inventory, registration of initial inventory documents, classification of inventory by the accounts, evaluation of goods on arrival, stock assessment on usage, correspondence accounts for inventory, representation of the value in the Balance, inventory balance determination by the end of the period. The proposed methodology of the audit will allow the controler reaching the all aspects of inventory accounting at the enterprise, to analyze the correctness, timeliness end legality accounting of inventory, to detect breaks, to internal control qualitatively and to rise up the financial security of the enterprise.

№ 2 2018, стор. 63 - 70

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет