EnglishНа русском

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ
Д. О. Грицишен, О. С. Горай

УДК: 657

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Gritsyshen

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

O. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF THE CONSEQUENCES OF MILITARY ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

У статті досліджено ряд наукових праць, які стосуються документування в системі бухгалтерського обліку. Досліджено ідентифікацію напрямів реквізитного розширення первинного документування, що визначатиме напрями розробки нових або удосконалення діючих форм первинних документів. Запропоновано алгоритм формування первинного спостереження за наслідками бойових дій в системі бухгалтерського обліку, який передбачає п'ять етапів. Розроблено пакет первинних документів щодо оформлення наслідків бойових дій для цілей їх відображення в системі бухгалтерського обліку підприємства. Запропоновано такі первинні документи: акт про списання об'єкту необоротних активів, акт про списання об'єкту оборотних активів, акт про переоцінку об'єкту необоротних активів, акт про зміну статусу об'єкту необоротних активів, акт списання готівкових коштів в національній та іноземній валюті та їх еквівалентів.

The article deals with a number of scientific works related to documentation in the accounting system. The identification of the details of the extension of primary documenting, which will determine the directions of developing new or improving existing forms of primary documents, is explored. An algorithm for the formation of the primary monitoring of the consequences of combat operations in the accounting system, which involves five stages, is proposed. A package of primary documents on the designing of the consequences of hostilities for the purposes of their reflection in the accounting system of the enterprise has been developed. The following primary documents are proposed: the act of writing off an object of non-current assets, the act of writing off the object of current assets, the act of revaluation of the object of non-current assets, the act of changing the status of the object of non-current assets, the act of writing off cash in the national and foreign currency and their equivalents.

№ 2 2018, стор. 52 - 62

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет