EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ
Д. О. Грицишен, О. С. Горай

Назад

УДК: 657

Д. О. Грицишен, О. С. Горай

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОКУПАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті досліджено ряд наукових праць, які стосуються документування в системі бухгалтерського обліку. Досліджено ідентифікацію напрямів реквізитного розширення первинного документування, що визначатиме напрями розробки нових або удосконалення діючих форм первинних документів. Запропоновано алгоритм формування первинного спостереження за наслідками бойових дій в системі бухгалтерського обліку, який передбачає п'ять етапів. Розроблено пакет первинних документів щодо оформлення наслідків бойових дій для цілей їх відображення в системі бухгалтерського обліку підприємства. Запропоновано такі первинні документи: акт про списання об'єкту необоротних активів, акт про списання об'єкту оборотних активів, акт про переоцінку об'єкту необоротних активів, акт про зміну статусу об'єкту необоротних активів, акт списання готівкових коштів в національній та іноземній валюті та їх еквівалентів.

D. Gritsyshen, O. Gorai

DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTATION SYSTEM OF THE CONSEQUENCES OF MILITARY ACTION AND BUILDING OF PUBLIC TERRITORIES

Summary

The article deals with a number of scientific works related to documentation in the accounting system. The identification of the details of the extension of primary documenting, which will determine the directions of developing new or improving existing forms of primary documents, is explored. An algorithm for the formation of the primary monitoring of the consequences of combat operations in the accounting system, which involves five stages, is proposed. A package of primary documents on the designing of the consequences of hostilities for the purposes of their reflection in the accounting system of the enterprise has been developed. The following primary documents are proposed: the act of writing off an object of non-current assets, the act of writing off the object of current assets, the act of revaluation of the object of non-current assets, the act of changing the status of the object of non-current assets, the act of writing off cash in the national and foreign currency and their equivalents.

№ 2 2018, стор. 52 - 62

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

D. Gritsyshen

Doctor of Economics, professor Head of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr


О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

O. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О., Горай О. С. Розробка системи документування наслідків бойових дій та окупації державних територій. Агросвіт. 2018. № 2. С. 52–62.

Gritsyshen, D. and Gorai, O. (2018), “Development of the documentation system of the consequences of military action and building of public territories”, Agrosvit, vol. 2, pp. 52–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.