EnglishНа русском

ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
І. М. Семенчук, О. О. Бірюкова, В. В. Бреславець

УДК: 332.2:502.5+ 502.06

І. М. Семенчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. О. Бірюкова

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

В. В. Бреславець

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

I. Semenchuk

PhD in economics, associate professor, Associate professor of business economics, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

О. Biriukova

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Breslavets

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ECONOMIC LOSSES FROM FLOODING OF THE TERRITORIES OF UKRAINE

Статтю присвячено обгрунтуванню економічних збитків від підтоплення водами на території України та здійснення заходів щодо їх запобігання. Поширення процесу підтоплення територій населених пунктів і орних земель, що завдають великі збитки для державного бюджету та інфраструктури регіонів. У статті проаналізована динаміка змін підтоплення в населених пунктах та орних землях. Висвітлено показники площ уражених орних земель території України, охоплених підтопленням. Наведено розрахунок збитків від вилучення сільськогосподарських угідь. Відзначено нормативи збитків для різних сільськогосподарських угідь. Розглянуто сучасний стан захисних гідротехнічних споруд, протипаводкових дамб, заходи щодо укріплення берегових ліній річок. Показано формули для розрахунку збитків від підтоплення територій України. Зазначено можливість вдосконалення законодавства і створення програми, що дозволить запобігти і ліквідувати дії підтоплення територій України.

The article is devoted to the substantiation of economic losses from water flooding on the territory of Ukraine and implementation of measures for their prevention. Distribution of the process of flooding of the territories of settlements and arable land, causing great losses for the state budget and the infrastructure of the regions. The article analyzes the dynamics of flood changes in settlements and arable lands. The indicators of the areas of affected arable lands of the territory of Ukraine covered by flooding are highlighted. The calculation of losses from the withdrawal of agricultural land is given. The norms of losses for various agricultural land are noted. The current state of protective hydrotechnical structures, flood dams, measures for strengthening coastal lines of rivers is considered. The formulas for calculation of losses from flooding of territories of Ukraine are shown. The possibility of improving legislation and creating a program that will prevent and eliminate the flooding of the territories of Ukraine is noted.

№ 2 2018, стор. 40 - 44

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет