EnglishНа русском

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
І. О. Мельник, А. Саакян

УДК: 338.439.5:633

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

А. Саакян

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

I. Melnik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

A. Sahakyan

graduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES THROUGH THE INTRODUCTION OF SUNFLOWER SEED PROCESSING

У статті досліджено сучасний стан виробництва та продажу олійних культур в Україні та світі. Особливу увагу приділено соняшнику як основній олійній культурі, яка є сировиною для соняшникової олії. З'ясовано виключне значення виробництва соняшнику як одного з основних факторів прибутковості сільськогосподарських підприємств. Доведено необхідність подальшого розвитку галузі на інноваціній основі та пошуку нових факторів і резервів щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва. Обгрунтовано інноваційно-інвестиційний проект диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства на основі використання міні-олійниць для переробки насіння соняшнику. Проведено відповідні розрахунки щодо прогнозних обсягів виробництва соняшнику в досліджуваному господарстві, оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його сильних та слабких сторін. За проектними розрахунками період окупності проекту складає два роки, а його запровадження має як економічний, так і соціальний ефект.

The article investigates the current state of production and sale of oilseeds in Ukraine and in the world. Particular attention is paid to sunflower as the main oilseed crop, which is a raw material for sunflower oil. The exclusive value of sunflower seed production, as one of the main factors of the profitability of agricultural enterprises, is determined. The necessity of further development of the industry on innovative basis and the search for new factors and reserves for increasing the competitiveness of production is proved. The innovation-investment project of diversification of activity of the agricultural enterprise based on the use of mini-oil for the processing of sunflower seeds is substantiated. Appropriate calculations were made regarding expected production volumes of sunflower in the investigated farm, assessment of the external and internal environment of the enterprise, its strengths and weaknesses. According to the project calculations, the payback period of the project is two years, and its implementation has both economic and social effects.

№ 2 2018, стор. 23 - 27

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет