EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ
І. О. Мельник, А. Саакян

Назад

УДК: 338.439.5:633

І. О. Мельник, А. Саакян

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан виробництва та продажу олійних культур в Україні та світі. Особливу увагу приділено соняшнику як основній олійній культурі, яка є сировиною для соняшникової олії. З'ясовано виключне значення виробництва соняшнику як одного з основних факторів прибутковості сільськогосподарських підприємств. Доведено необхідність подальшого розвитку галузі на інноваціній основі та пошуку нових факторів і резервів щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва. Обгрунтовано інноваційно-інвестиційний проект диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства на основі використання міні-олійниць для переробки насіння соняшнику. Проведено відповідні розрахунки щодо прогнозних обсягів виробництва соняшнику в досліджуваному господарстві, оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його сильних та слабких сторін. За проектними розрахунками період окупності проекту складає два роки, а його запровадження має як економічний, так і соціальний ефект.

I. Melnik, A. Sahakyan

DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES THROUGH THE INTRODUCTION OF SUNFLOWER SEED PROCESSING

Summary

The article investigates the current state of production and sale of oilseeds in Ukraine and in the world. Particular attention is paid to sunflower as the main oilseed crop, which is a raw material for sunflower oil. The exclusive value of sunflower seed production, as one of the main factors of the profitability of agricultural enterprises, is determined. The necessity of further development of the industry on innovative basis and the search for new factors and reserves for increasing the competitiveness of production is proved. The innovation-investment project of diversification of activity of the agricultural enterprise based on the use of mini-oil for the processing of sunflower seeds is substantiated. Appropriate calculations were made regarding expected production volumes of sunflower in the investigated farm, assessment of the external and internal environment of the enterprise, its strengths and weaknesses. According to the project calculations, the payback period of the project is two years, and its implementation has both economic and social effects.

№ 2 2018, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 1005

Відомості про авторів

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. Melnik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv


А. Саакян

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

A. Sahakyan

graduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Мельник І. О., Саакян А. Диверсифікація аграрних підприємств на основі запровадження переробки насіння соняшнику. Агросвіт. 2018. № 2. С. 23–27.

Melnik, I. and Sahakyan, A. (2018), “Diversification of agrarian enterprises through the introduction of sunflower seed processing”, Agrosvit, vol. 2, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.