EnglishНа русском

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
І. С. Крамаренко, Л. А. Бондаренко

УДК: 338.3:338.4

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

Л. А. Бондаренко

магістр спеціальності "Менеджмент", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна", м. Миколаїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

I. Kramarenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute for Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

L. Bondarenko

Master of specialty "Management", Mykolayiv Interregional Institute of Human Development of the University "University" Ukraine ", Mykolaiv

STUDY OF ECONOMIC AGRICULTURAL FOOD-PRODUCING RATES OF UKRAINE

У статті розглянуто основні показники економічного розвитку виробництва агропродовольчої продукції України. Метою статті є аналіз сучасного стану економічних показників виробництва агропродовольчої продукції України та надання рекомендацій щодо їх подальшого розвитку. Проаналізовано динаміку виробництва сільськогосподарської продукції як в цілому по країні, так і за регіонами. Наведено основні причини спаду у 2014, 2015 роках агровиробництва. Досліджено продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах. Охарактеризовано основні мотиви підвищення продуктивності праці у агропродовольчих підприємствах. Визначено основні завдання підвищення економічних показників виробництва агропродовольчої продукції. Наведено приклад закритого (повного) циклу виробництва агропродвольчого підприємства. Розкрито переваги інтеграційних формувань та підприємств закритого (повного) циклу виробництва в агропродовольчій сфері України.

The article considers the main indicators of the economic development of Ukraine's agri-food production. The purpose of the article is to analyze the current state of economic indicators of agricultural production in Ukraine and to provide recommendations for their further development. The dynamics of production of agricultural products, both in the whole country and in regions, is analyzed. The main reasons for the decline in agro production in 2014 and 2015 are presented. The productivity of labor in agricultural enterprises is investigated. The main reasons for increasing productivity in agro-food enterprises are characterized. The main tasks of increasing the economic indicators of agricultural production are determined. An example of a closed (full) cycle of production of an agro-brewery enterprise is given. The advantages of integration formations and enterprises of the closed (full) cycle of production in the agro-food sector of Ukraine are revealed.

№ 2 2018, стор. 17 - 22

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет