EnglishНа русском

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
К. М. Дідур

УДК: 631.11:331

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

K. Didur

PhD in Economics, associate professor of department of economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF REPRODUCING LABOR POTENTIAL IN RURAL AREAS

Розглянуто особливості сучасного формування трудового потенціалу підприємств в аграрному секторі. Досліджено демографічні процеси, котрі відбуваються в сільської місцевості. Проаналізовано міграцію сільського населення як одну із причин зменшення сільського трудового потенціалу. Розглянуто природній приріст сільського населення та причини, через які підвищується смертність. Досліджено рівень забезпеченості сільських населених пунктів України об'єктами соціально-економічної інфраструктури. Виявлено проблему низької кваліфікації працівників сільськогосподарських підприємств та причини цього явища. Проаналізовано рівень зайнятості та безробіття сільського населення. Розроблено комплекс заходів для подолання безробіття в сільській місцевості. Запропоновано напрями ефективного відтворення і раціонального використання сільського трудового потенціалу.

Special aspects of modern formation of the labor potential at the enterprises in the agricultural sector have been considered. Demographic processes occurring in rural areas have been investigated. Migration of the rural population as one of the reasons for reduction of the rural labor potential have been analyzed. Natural increase in the rural population and the reasons for increase in mortality have been considered. The level of provision of Ukrainian rural settlements with the social and economic infrastructure facilities have been researched. The problem of low proficiency of the agricultural enterprises' workers and the reasons of this phenomenon have been revealed. The level of employment and unemployment of the rural population has been analyzed. A set of measures to overcome unemployment in the rural areas has been developed. Directions of effective reproduction and rational use of the rural labor potential have been suggested.

№ 2 2018, стор. 3 - 9

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет