EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
К. М. Дідур

Назад

УДК: 631.11:331

К. М. Дідур

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Анотація

Розглянуто особливості сучасного формування трудового потенціалу підприємств в аграрному секторі. Досліджено демографічні процеси, котрі відбуваються в сільської місцевості. Проаналізовано міграцію сільського населення як одну із причин зменшення сільського трудового потенціалу. Розглянуто природній приріст сільського населення та причини, через які підвищується смертність. Досліджено рівень забезпеченості сільських населених пунктів України об'єктами соціально-економічної інфраструктури. Виявлено проблему низької кваліфікації працівників сільськогосподарських підприємств та причини цього явища. Проаналізовано рівень зайнятості та безробіття сільського населення. Розроблено комплекс заходів для подолання безробіття в сільській місцевості. Запропоновано напрями ефективного відтворення і раціонального використання сільського трудового потенціалу.

K. Didur

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF REPRODUCING LABOR POTENTIAL IN RURAL AREAS

Summary

Special aspects of modern formation of the labor potential at the enterprises in the agricultural sector have been considered. Demographic processes occurring in rural areas have been investigated. Migration of the rural population as one of the reasons for reduction of the rural labor potential have been analyzed. Natural increase in the rural population and the reasons for increase in mortality have been considered. The level of provision of Ukrainian rural settlements with the social and economic infrastructure facilities have been researched. The problem of low proficiency of the agricultural enterprises' workers and the reasons of this phenomenon have been revealed. The level of employment and unemployment of the rural population has been analyzed. A set of measures to overcome unemployment in the rural areas has been developed. Directions of effective reproduction and rational use of the rural labor potential have been suggested.

№ 2 2018, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 1267

Відомості про авторів

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

K. Didur

PhD in Economics, associate professor of department of economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Дідур К. М. Проблеми та напрями відтворення трудового потенціалу в сільській місцевості. Агросвіт. 2018. № 2. С. 3–9.

Didur, K. (2018), “Problems and directions of reproducing labor potential in rural areas”, Agrosvit, vol. 2, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.